Extra ondersteuning bij afschaffen vijfminutenregistratie

De vijfminutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. Eerder zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat zorgaanbieders die de minutenregistratie nog gebruiken, en geen gebruik maken van een regelarme manier van registeren, met de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ gaan werken. Om zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de praktijk te ondersteunen bij het werken met deze alternatieve registratiestandaard is nu een aantal tools beschikbaar. V&VN, Zorgthuisnl, ActiZ en ZN ondersteunen hiermee hun leden actief om de administratieve lasten rondom tijdregistratie te verminderen. Hieronder staan de tools die beschikbaar zijn en wat u kunt doen.

De registratiestandaard in vogelvlucht

Om administratieve lasten van wijkverpleegkundigen te verminderen kunnen zorgaanbieders vanaf januari 2019 overstappen van een minutenregistratie naar de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. De handreiking biedt uitleg over deze registratiestandaard. Er is ook een handige Infographic afschaffen minutenregistratie wijkverpleging, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er in de praktijk verandert.

Heeft u vragen, opmerkingen of goede voorbeelden over het afschaffen van de vijfminutenregistratie?

  • Kijk eerst of uw antwoord tussen de FAQ staat. Deze FAQ bevat antwoorden op vragen die door zorgverleners en zorgaanbieders zijn gesteld en wordt bijgewerkt op basis van vragen die binnenkomen.
  • (Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden kunnen terecht bij de V&VN-ervaringenbox: 5minuten@venvn.nl
  • Zorgaanbieders kunnen terecht bij de helpdesks van ActiZ: l.markus@actiz.nl en Zorgthuisnl: helpdesk@zorgthuisnl.nl
  • Ook is het mogelijk om contact op te nemen via het contactformulier op www.ordz.nl

    Met de goede voorbeelden en knelpunten die via deze wegen worden verzameld, kunnen partijen gezamenlijk de praktijk verbeteren.

Hulpmiddelen voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Zorgthuisnl, ActiZ en ZN hebben tools ontwikkeld om zorgaanbieders en zorgverzekeraars te ondersteunen bij de veranderingen die nodig zijn om te werken volgens de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’.

Zorgaanbieders passen zelf, indien nodig en/of gewenst, de inrichting van de administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IB) aan. ActiZ en Zorgthuisnl bieden hun leden hierbij ondersteuning op maat. Ook is op verzoek van VWS door de NBA-commissie Coziek in een Whitepaper beschreven welke (aanvullende) interne beheersingsmaatregelen op organisatieniveau aandacht vragen in het kader van de jaarrekeningcontrole.

Door zorgverzekeraars is een controlehandleiding ontwikkeld. Deze controlehandleiding geeft inzage hoe de controles zijn ingericht als de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ wordt gebruikt, zodat aanbieders hier in hun organisatie al rekening mee kunnen houden. De controle ziet toe op de vastleggingen in het zorgdossier die aannemelijk maakt dat de gedeclareerde zorg daadwerkelijk geleverd is. De controle vindt trapsgewijs plaats, waarbij de toets op de AO/IB een eerste stap is in het controleproces. Als een zorgaanbieder op basis van haar AO/IB kan aantonen dat zij volgens de handreiking werkt en dat het risico op het onterecht declareren van uren zorg die niet zijn geleverd is beheerst,  kan volstaan worden met een oordeel op organisatieniveau. De zorgaanbieder kan in dat geval de feitelijke levering van zorg op basis van eigen controles onderbouwen. In beide gevallen kunnen, bij een positief oordeel, aanvullende detailcontroles uitblijven (op dit specifieke risico).

Alternatieve registratiewijzen

Aanbieders die de administratieve lasten voor de wijkverpleegkundigen al hebben teruggedrongen, ofwel door een slimme en regelarme manier van tijdregistratie (bijvoorbeeld een pasjessysteem) of door experimentele bekostiging (bijvoorbeeld met maandtarieven) hoeven hun registratiewijze niet aan te passen.

Vervolg

In 2019 volgen alle betrokken partijen hoe het werken met de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ verloopt, door onder andere een beknopte enquête uit te voeren. Op deze manier wordt bepaald of en welke verdere ondersteuning bij de veranderingen nodig zijn.

De beschikbare tools op een rij: