Resultaten effectmeting werkzaamheden en activiteiten Ketenbureau i-Sociaal Domein

In het voorjaar van 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de producten en diensten van het ketenbureau i-Sociaal Domein. Uit het onderzoek blijkt dat de activiteiten hebben bijgedragen aan de standaardisatie van informatie-uitwisseling en daarmee aan de reductie van administratieve lasten. De ervaren administratieve lasten zijn echter nog altijd hoog, zowel bij zorgaanbieders als bij gemeenten. Zorgaanbieders scoren hierbij hoger op de ervaren administratieve lasten dan gemeenten. Beide geven aan de meeste administratieve lasten te ervaren rondom de toewijzing van de zorg.

Een van de conclusies is dat het werk van het Ketenbureau heeft bijgedragen aan standaardisatie en daarmee aan een reductie van administratieve lasten. Het berichtenverkeer, het accountantsprotocol en het model productieverantwoording worden breed toegepast. Ook komt naar voren dat de diversiteit in afspraken die verschillende gemeenten met zorgaanbieders maken nog steeds een belangrijke bron van administratieve lasten vormt. Het terugdringen van interpretatieruimte in de standaarden blijft een belangrijk speerpunt voor het Ketenbureau.

Lees hier meer of download het onderzoeksrapport en de bijbehorende toelichting.

Beeld: ©i-sociaaldomein.nl