Green tape sessies: op zoek naar een andere benadering van regeldruk

Administratieve lasten en regeldruk zijn taaie thema’s waar al lange tijd aan wordt gewerkt. Administratieve lasten en regeldruk lijken ook steeds meer containerbegrippen te worden waarbij alles wat als vervelend ervaren wordt en niet direct raakt aan zorg verlenen onder deze paraplu geschaard wordt. De omvang van de problematiek lijkt daardoor enorm, en de voortgang wordt niet altijd zichtbaar. Bovendien is er de neiging om steeds in negatieve bewoordingen over de thema’s te praten, zoals schrappen en stoppen met een bepaalde registratie. Soms is het goed weer eens opnieuw te bekijken welk probleem we precies willen oplossen, en of daarvoor de juiste acties en aanpak is bedacht. Dat is in de afgelopen maanden gedaan in zogenaamde Green tape sessies. 

Beeld: ©VWS

Positief en anders
Hoe kan meer de focus worden gelegd op kritische succesfactoren, continu verbeteren en effectieve regels? En hoe denken bestuurders en experts van diverse (zorg)organisaties hierover? Dit was onderwerp van ons onderzoek, waarbij we bovenal op zoek wilden naar enthousiasme en bevlogenheid om het ‘anders’ te gaan doen.

Green tape
Onnodige bureaucratie en regels en procedures die te strikt worden gehandhaafd, worden Red tape genoemd. Maar hoe kom je tot regels en afspraken die wél werken volgens de bedoeling? Vanuit de Verenigde Staten hebben we het woord Green tape opgepikt en ingezet voor een aantal sessies van ORDLZ (Ontregel de Langdurige Zorg). Het gaat om échte oplossingen die komen van binnen en buiten de zorgorganisaties. Een meer positieve benadering en meer focus moet leiden tot een daadwerkelijke toename van werkplezier en tevredenheid van en tijd voor cliënten.

Sessies
In september zijn er twee sessies ‘live’ in Utrecht geweest met twee groepen mensen die op persoonlijke titel meedachten. Er is gewerkt aan een Green tape ‘manifest’. De derde afsluitende sessie met een grotere groep heeft recentelijk online plaatsgevonden. De directie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS organiseerde de sessies in samenwerking met onderzoeksbureau Berenschot en de Universiteit van Tilburg.

Tijdens de meest recente sessie werden de bevindingen uit de eerdere bijeenkomsten in een bredere setting gepresenteerd en gevalideerd om zo tot verdere inzichten te komen, en om elkaar te inspireren. Voorbeelden van kernbegrippen die werden genoemd zijn o.a. integraliteit; heldere, gedragen en consistente visie; ‘regelarm by design’;  vertrouwen en regelruimte. Het manifest en de resultaten van deze ‘Green tape sessies’ zullen nog worden gepubliceerd. Ze vormen belangrijke input voor de planvorming voor het komende jaar.