Opbrengst van 3 jaar samen ontregelen: Actiepunt ‘NHG-praktijkaccreditering minder vaak, eenvoudiger en beter’

De administratieve lasten rondom de NHG-Praktijkaccreditering aanpakken is voor huisartsen heel belangrijk. De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en dat het constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

Het doel was om de frequentie van de accreditatie te verlagen en de accreditering te vereenvoudigen en verbeteren. Is dit doel behaald? Vanaf april 2019 is een jaarlijkse audit niet langer verplicht, maar volstaat het om eens per drie jaar een hercertificeringsaudit te doen. Het is dus gelukt om de frequentie van de audits met een factor drie te verlagen. Bovendien is in 2020 de nieuwe versie van de NHG-Praktijkaccreditering geïntroduceerd. De vernieuwde kwaliteitsnormen zijn eenvoudiger van opzet en sluiten goed aan bij de herijkte kernwaarden en kerntaken binnen de huisartsenzorg.

Merkbaar minder administratieve lasten

Om goed te volgen of de administratieve lasten daadwerkelijk verminderen door het afronden van dit actiepunt wordt dit gemonitord. In 2019 en 2020 hebben de uitkomsten van de merkbaarheidsscan inzicht gegeven in de ervaren administratieve lasten bij huisartsen rond dit actiepunt. Na de introductie van de vernieuwde kwaliteitsnormen (in oktober 2020) zijn vervolgmetingen opgenomen in de enquête die door de NPA na elke audit aan de deelnemende huisartsenpraktijk wordt gestuurd. De respons op deze enquête is 40%, dit zijn ongeveer 90 praktijken. Uit deze monitoring blijkt dat de mate waarin de praktijken last ervaren van het gesignaleerde knelpunt is afgenomen. Huisartsen ervaren zowel door het verminderen van de frequentie en als gevolg van de introductie van de vernieuwde normen minder administratieve lasten.

Dit zeggen de huisartsen over de vernieuwde NHG-Praktijkaccreditering

De feedback vanuit de praktijken is positief. Uit de enquête van de NPA komen de volgende quotes:

“De nieuwe methode is prettig”

“Qua certificering moet wat mij betreft het ingeslagen pad naar minder afvinklijstjes naar meer eigen keuzevorming in de praktijk verder gevolgd worden”

“Kwaliteitsnormen 3.0 en de auditor die goed meedacht over verbetering van kwaliteit in onze praktijk.”

“We zijn blij met de eigen invulling die de nieuwe NPA versie biedt. Hierdoor kunnen wij onze praktijk blijven verbeteren.”

Wat vertellen de cijfers?

Als we inzoomen op de cijfers uit de monitoring zien we het volgende:
In de merkbaarheidsscan gaven huisartsen de ervaren last als gevolg van de frequentie van de accreditering een score van 6,7 (2019) en 6,2 (2020). Dit is op een schaal van 1 tot 9, waarbij 1 nauwelijks tot geen regeldruk betekent en 9 veel regeldruk betekent. Uit de eerste evaluatie van de NPA, ná het terugschroeven van de frequentie, is de ervaren last gedaald naar 2,9 (op een schaal van 1-10).

In de enquête van de NPA is ook gevraagd in welke mate de ervaren administratieve lasten, die samenhangen met de frequentie van de audits, is veranderd ten opzichte van de periode vóór 2019 en 2020.
Hierbij geeft 9% aan dat de lasten sterk zijn afgenomen, 54% geeft aan dat ze zijn afgenomen, 33% geeft aan dat de lasten gelijk zijn gebleven, 3% geeft aan dat ze zijn toegenomen en 1% geeft aan dat ze sterk zijn toegenomen.

Ten aanzien van het knelpunt dat de NHG-Praktijkaccreditering eenvoudiger en beter zou kunnen, werd in de merkbaarheidsscan de ervaren last respectievelijk met een 6,7 (2019) en 6,6 (2020) gescoord. Uit de eerste evaluatie van de NPA is deze last gedaald naar 4,0.

In de enquête van de NPA is ook gevraagd in welke mate de ervaren administratieve lasten, die samenhangen met de wens tot vereenvoudiging en verbetering van de NHG-Praktijkaccreditering, zijn veranderd ten opzichte van de periode vóór 2019 en 2020.
Op deze vraag geeft 10% aan dat de last sterk is afgenomen, 48% geeft aan dat de last is afgenomen, voor 39% is de last gelijk gebleven, 3% geeft aan dat de last is toegenomen en 0% geeft aan dat het sterk is toegenomen.

Uit de enquête van de NPA blijkt daarnaast dat de algemene waardering voor de audits onveranderd hoog blijft. Het rapportcijfer voor de audit is sinds 2019 licht gestegen van een 7,9 naar een 8,2.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg ertoe geleid dat veel actiepunten van het programma ORDZ afgerond zijn. Zoals ook dit actiepunt. Wilt u meer weten hierover? Kijk bij Huisartsen NHG-praktijkaccreditering eens per drie jaar.