Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen: actiepunt ‘Gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen stroomlijnen’

Vanuit [Ont]regel de Zorg zetten partijen gezamenlijk met VWS zich al langer in voor het eenduidig vastleggen en overdragen van zorggegevens en het verminderen van registratielast. Met het wetgevingstraject Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg wordt dit gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Deze wet stelt namelijk een verplichting aan het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg.

e-overdracht en regionale proeftuinen

Met de ontwikkeling van de informatiestandaard e-overdracht is in 2018 bereikt dat alle betrokken partijen van het Informatieberaad de Informatiestandaard e-overdracht als leidraad hebben aangemerkt, en deze hebben geprioriteerd voor implementatie en landelijke uitrol. Dit is een belangrijke stap voor het gestroomlijnd krijgen van de gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen, omdat partijen hiermee laten zien waarde te hechten aan een lastenluwe, efficiëntere, snellere en foutloze informatieoverdracht tussen zorgprofessionals onderling.

Gedurende de periode januari 2019 tot medio 2020 is in regionale proeftuinen geëxperimenteerd met de e-overdracht. De opbrengsten en inzichten hiervan zijn meegenomen om in de toekomst elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken en te gebruiken voor de landelijke uitrol. Ter ondersteuning van de implementatie van de Informatiestandaard e-overdracht heeft V&VN een ambassadeurstraining opgezet. Daarnaast zijn verschillende netwerken opgezet, zoals CNIO, VAR en V&VN afdelingen t.b.v. educatie, informatie en implementatie van e-overdracht.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg ertoe geleid dat veel actiepunten van het programma ORDZ afgerond zijn. Zoals ook dit actiepunt. Wilt u meer weten hierover? Kijk bij Curatieve GGZ actiepunt 4. ‘Gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen stroomlijnen’.