Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders start 1 september

Van 1 t/m 30 september 2022 opent het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders. Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het werkplezier. In maart en november 2023 volgen nog twee aanvraagrondes.

Voor wie

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de eigen organisatie of die in samenwerking met andere zorgaanbieders (al dan niet Zvw) worden uitgevoerd.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden:

  • De activiteiten hebben als doel het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen die voortkomen uit inkoop- en/of verantwoordingeisen ten minste binnen de Zvw.
  • De subsidieaanvrager was voor 1 juli 2020 actief als Zvw-zorgaanbieder.
  • De activiteiten hebben een duurzaam effect op de administratieve lasten van minimaal 10 zorgmedewerkers.
  • Zorgmedewerkers worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de activiteiten.

Goede voorbeelden en geleerde lessen die voortkomen uit de projecten worden openbaar en actief gedeeld om andere zorgaanbieders inzicht te geven en te stimuleren ook aan lastenverlichting te werken.

Hoogte subsidie en budget

In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat wordt verdeeld over drie subsidierondes.

  • Eerste aanvraagronde:  1 t/m 30 september 2022
  • Tweede aanvraagronde: 1 t/m 31 maart 2023
  • Derde aanvraagronde:   1 t/m 30 november 2023

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25% door de aanvrager zelf gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting.

Subsidie aanvragen

Voor het indienen van een subsidieaanvraag wordt om een activiteitenplan, begroting en de-minimisverklaring gevraagd. Op https://www.dus-i.nl/subsidies/ontregelprojecten-zorgaanbieders vind je alle aanvullende informatie, definitieve voorwaarden en het digitale aanvraagformulier van de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders.

[Ont]Regel de Zorg

De subsidieregeling is onderdeel van de vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg, dat als doel heeft om de (ervaren) regeldruk van zorgverleners te verminderen. De afgelopen jaren is op tal van werkvloeren een start gemaakt met het verminderen van administratieve lasten, maar we zijn er nog niet. Om de regeldruk verder terug te dringen is actie nodig op landelijk én lokaal niveau. Alle betrokken partijen, VWS, zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, branche- en beroepsverenigingen en toezichthouders, hebben een steentje bij te dragen aan deze gezamenlijke opgave. Met deze subsidieregeling wil het ministerie van VWS zorgaanbieders stimuleren en ondersteunen om binnen de eigen instelling aan de slag te gaan met [ont]regelen.