Zomereditie Ontregelnieuws 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma (Ont)Regel de Zorg gestart met als doel om voor zorgprofessionals en voor patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen. Minder regels dragen bij aan meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt.

Per 1 juli 2020 heeft het kabinet de coronaregels versoepeld. Verschillende maatregelen, waaronder de anderhalve meter afstand, blijven nog wel van kracht. Veel zorginstellingen zitten nog middenin de crisis of de nasleep ervan. Daarom blijft ook de komende periode het aantal (grote) bijeenkomsten in het kader van het programma (Ont)Regel de Zorg beperkt. Wel zien we dat in sommige sectoren en zorginstellingen de draad weer voorzichtig wordt opgepakt.

Met deze Zomereditie zetten we de goede voorbeelden die dat oplevert graag in het zonnetje. En ook in deze periode geldt natuurlijk: heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl

Eindrapport merkbaarheidsscan beschikbaar

De ervaringen van zorgverleners staan centraal in het programma (Ont)Regel de Zorg en zijn de belangrijkste maatstaf om de effecten van de maatregelen uit het programma te beoordelen. Om die ervaringen in kaart te brengen heeft KPMG de afgelopen periode metingen gedaan: de merkbaarheidsscan. Het eindrapport van de merkbaarheidsscan is nu beschikbaar. De metingen bouwen voort op de eerste meting die in 2019 plaatvond en waarvan hier de uitkomsten te vinden zijn.

De belangrijkste overkoepelende conclusies van het eindrapport:

  • Vijf sectoren tonen tussen 2019 en 2020 een lichte vermindering in de ervaren regeldruk;
  • Deze afname is het grootst onder fysiotherapeuten;
  • Enkele sectoren laten een toename zien van de tijd die zorgverleners aan administratieve handelingen besteden;
  • De acceptatie van administratieve tijd licht gestegen tussen 2019 en 2020.

Lees het rapport van de merkbaarheidsscan, als u meer wilt weten over de uitkomsten van het onderzoek. De Ministers en Staatssecretaris reageren in de eerstvolgende voortgangsrapportage over het programma (Ont)Regel de Zorg op de uitkomsten.

De Zeven met... Florian van Hunnik

Regeldruk? Administratieve lasten? Hoe zit het nu echt? 7 vragen waarop zorgprofessionals antwoord geven. Hoe ervaren zij regeldruk? We kijken mee in hun dagelijkse werkpraktijk.

Florian van Hunnik, verpleegkundige, teamleider en de Chief Nursing Information Officer (CNIO) in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, deelde zijn ervaringen met ons over regeldruk. Lees het volledige interview.

Zelf aan de slag met ontregelen

Hoe start u met het schrappen van onnodige regels? Hoe brengt u het ontregelen binnen uw zorgorganisatie op gang? Wij helpen u graag! Ontdek de vormen van ondersteuning die wij u bieden op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

Ontdek de hulpmiddelen en tools om zelf te ontregelen binnen uw eigen organisatie. Lees over wat de Ontregelbus voor u kan doen en over andere hulp waarvan u gebruik kunt maken. Maak ten slotte kennis met organisaties die u voorgingen in ontregelen en lees hun verhaal uit de praktijk.

Kortom, alles wat er nodig is om zelf de ontregelbeweging op gang te brengen. Neem snel een kijkje op de pagina ‘Zelf aan de slag’ en laat u op ideeën brengen.

Kamerbrief met het voornemen voor een experiment lastenverlichting

Staatssecretaris Blokhuis heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen voor een experiment in de administratieve lastenverlichting in de forensische zorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. In de brief wordt aangegeven dat de Staatssecretaris voornemens is om de NZa met een aanwijzing op te dragen zo snel mogelijk in 2020 een experiment-beleidsregel op grond van artikel 58 van de Wmg vast te stellen. Daarmee wordt het voor zorgaanbieders die meedoen aan het experiment mogelijk gemaakt om geen algemeen indirecte tijd en indirect patiëntgebonden tijd meer te registeren, maar wordt voor deze indirecte tijd een opslag gehanteerd op de direct patiëntgebonden tijd. De opslag voor indirecte tijd wordt door de zorgaanbieder in samenspraak met de zorgverzekeraar bepaald en gedifferentieerd naar beroepsbeoefenaar als opgenomen op de beroepentabel.

Ondertekening convenant tijdschrijven

Op een bijeenkomst op 12 februari 2020 in het kader van de landelijke schrapweek hebben VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en FNV (mede namens CNV) onder leiding van de speciaal adviseur administratieve lasten Rita Verdonk, afgesproken alles in het werk te gaan stellen om te stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg. En daarmee de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten terug te dringen. Door de coronacrisis was er enige vertraging, maar inmiddels is op donderdag 11 juni 2020 het convenant hiervoor ondertekend, waarna we meteen zijn gestart met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Het convenant is een begin!

In het convenant spreken gemeenten, Jeugdzorg Nederland, VWS en de vakbonden af dat in nieuwe contracten en de CAO jeugdzorg (2021) geen verplichting tot vermijdbaar tijdschrijven meer wordt opgenomen. Verder zal een aantal gemeenten en aanbieders nog dit jaar aan de slag gaan met het in praktijk brengen van de afspraken, zodat goede voorbeelden van stoppen met tijdschrijven gedeeld kunnen worden. Het ministerie van VWS, VNG en Jeugdzorg Nederland starten een project om te komen tot een vereenvoudiging van de productcodes met normeringen.

Alle partijen hopen dat met deze stappen de administratieve lasten in het jeugdveld stevig verminderd kunnen worden, zodat de professionals weer toe gaan komen aan hun eigenlijke werk, de zorg voor jeugdigen. Om regeldruk te verminderen, is vertrouwen in de professional noodzakelijk. Alleen dan komen zij weer toe aan zorg verlenen.

Bekijk het getekende convenant.

Rapport: Vijf boosdoeners voor regeldruk in de langdurige zorg geïdentificeerd

Tijdens de coronacrisis zijn veel regels en registraties in de zorg versoepeld. Dit werpt de vraag op of het niet mogelijk is om administratieve lasten in de zorg blijvend te verminderen. De duurzame aanpak van regeldruk staat ook centraal in het rapport Regeldruk in de langdurige zorg - boosdoeners blootgelegd’. Hierin legt landelijke kennisorganisatie Vilans vijf oorzaken van regeldruk bloot in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg.

In schrapsessies, focusgroepen en interviews met bijna 1000 zorgprofessionals hebben onderzoekers van Vilans onderliggende oorzaken voor het ontstaan van regeldruk gevonden. Eén van die oorzaken is gebrek aan vertrouwen in elkaar. Bijvoorbeeld tussen regelgevende partijen en zorgorganisaties. In de wijkverpleging vraagt de zorgverzekeraar bijvoorbeeld nog om een handtekening van de cliënt onder het eerste zorgplan. Voor de verzekeraar nuttig als bevestiging dat de zorg met de cliënt is afgestemd. Voor de professional voelt dit echter als niet noodzakelijke regeldruk.

Voor de andere veroorzakers van regeldruk, de Top 3 genoemde registratielasten en aanbevelingen, download het volledige rapport. In juli is gestart met digitale Ontregel-labs voor Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg en Wijkverpleging, waarin het experimenteren met oplossingen centraal staat om ook echt van de regeldrukproblemen af te komen. Dit alles met als doel meer tijd te hebben voor de cliënt, de werkdruk te verlagen en het werkplezier van zorgverleners te verhogen.

Sociaal domein deelt goede voorbeelden

Tijdens de landelijke schrapweek jeugd zijn goede voorbeelden gepresenteerd om de administratieve lasten in de jeugdzorg te verminderen. Een aantal van deze goede voorbeelden, aangevuld met nieuwe voorbeelden voor het sociaal domein, kunt u terugvinden op onze website.

Een van de goede voorbeelden die u daar terugvindt, is dat van Hanneke van de Gevel, wethouder bij gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sinds 2019 wordt daar op een nieuwe manier gewerkt in de jeugdzorg, waarbij hulpvragen integraal en in samenhang worden bekeken. Het resultaat? Minder doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdzorg, kostenbesparing voor de gemeente én een betere kwaliteit van zorg! Benieuwd hoe ze in Pijnacker-Nootdorp te werk zijn gegaan? U leest het hier.

Heeft u zelf een goed voorbeeld van ontregelen in het sociaal domein dat u graag wilt delen? Mail het naar aanpakregeldruk@minvws.nl.

In ’t nieuws

Model addendum bij de opdracht tot het verlenen van jeugdhulp en Wmo beschikbaar
Vanaf vandaag is een model addendum beschikbaar dat dient om de lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te passen op de gewijzigde zorginhoud, zorgcontinuïteit en meerkosten als gevolg van corona. Het model ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast van de regelingen. Het model kan door partijen integraal gebruikt worden, al is het natuurlijk mogelijk om artikelen die niet van toepassing zijn te verwijderen.

Nieuwe handreiking 'Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant'
Voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is een nieuwe handreiking opgesteld door ketenbureau i-sociaal domein. Taakgericht werken kan bijdragen aan het terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk, inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen.

Resultaten effectmeting werkzaamheden en activiteiten Ketenbureau i-Sociaal Domein
In het voorjaar van 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de producten en diensten van het ketenbureau i-Sociaal Domein. Uit het onderzoek blijkt dat de activiteiten hebben bijgedragen aan de standaardisatie van informatie-uitwisseling en daarmee aan de reductie van administratieve lasten. De ervaren administratieve lasten zijn echter nog altijd hoog, zowel bij zorgaanbieders als bij gemeenten. Zorgaanbieders scoren hierbij hoger op de ervaren administratieve lasten dan gemeenten. Beide geven aan de meeste administratieve lasten te ervaren rondom de toewijzing van de zorg.

Format registratieformulier meerkosten voor Wmo en Jeugd beschikbaar
VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten daarbij te beperken, ontwikkelen branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein formats en modellen. Vanaf nu is ook Format registratieformulier voor het declareren van de meerkosten beschikbaar.

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning kunnen opstellen. Bij elke stap is een overzicht opgenomen met bestaande relevante documenten.

Verlenging ‘overgangsregeling’ procesgericht verantwoorden nu ook voor 2019 voor de ggz 
In april 2019 is het advies van de Taskforce Gepast Gebruik ggz verschenen. In dit rapport adviseert de Taskforce Gepast Gebruik ggz over een uitwerking van een procesgerichte verantwoording op gepast gebruik op zodanige wijze dat de regeldruk voor zorgprofessionals substantieel wordt verminderd en risico’s optimaal worden beheerst. Om een maximale stimulans te realiseren voor de overgang naar een procesgerichte verantwoording over gepast gebruik, heeft de Taskforce een specifieke (tijdelijke) overgangsregeling voorgesteld. Zorgaanbieders kunnen onder bepaalde voorwaarden over 2017 en 2018 procesgericht verantwoorden. Zo wordt ruimte gecreëerd voor deze vorm van verantwoording (blik op de toekomst). De tijdelijke overgangsregeling geldt onder dezelfde voorwaarden nu ook voor het jaar 2019. Dit hebben de leden van het Bestuurlijk Overleg HLA ggz op 14 mei besloten.

Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering vereenvoudigd en verbeterd
De Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering zijn vereenvoudigd en verbeterd. Eerder was al afgesproken dat de audits minder vaak plaats hoeven te vinden. Deze acties moeten ervoor zorgen dat de administratieve lasten voor huisartsen rondom de NHG-Praktijkaccreditering naar beneden gaan.

Meer nieuws

Abonneren op Ontregelnieuws

Ontdek wat er speelt en abonneert u zich op Ontregelnieuws. Ieder kwartaal houden wij u graag op de hoogte van alles op het gebied van (Ont)Regel de Zorg. Zodra de volgende editie verstuurd wordt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Direct abonneren