21. Nieuwe productstructuur in 2020 (afgerond)

Nieuwe productstructuur in 2020: Met partijen is afgesproken om de regelgeving op basis van de nieuwe productstructuur vanaf 0 opnieuw op te bouwen. Daarbij zal alleen informatie die strikt noodzakelijk is voor uitoefening van de wettelijke taken van partijen, vanuit de NZa worden gereguleerd. Zo moet het systeem eenvoudig en hanteerbaar blijven met zo min mogelijk administratieve lasten.

Trekker(s): NZa

Planning: december 2020

Toelichting:

Besloten is om per 2022 het zogenaamde zorgprestatiemodel in te voeren als nieuwe bekostiging voor de gehele geneeskundige ggz en de forensische zorg. Met het zorgprestatiemodel wordt een sterk vereenvoudigd bekostigingsmodel geïntroduceerd, dat leidt tot lagere administratieve lasten, nota’s die herkenbaar en begrijpelijk zijn voor de cliënt en een aanzienlijke versnelling van de declaratiemogelijkheden en informatievoorziening over zorgkosten en –gebruik. Hiermee wordt een aantal knelpunten dat in de huidige bekostiging wordt ervaren aangepakt.

De nieuwe bekostiging zal leiden tot lagere administratieve lasten en betekent op meerdere manieren een vereenvoudiging. Invoering van het zorgprestatiemodel betekent dat vier verschillende bekostigingssystemen worden vervangen door één bekostigingssysteem.

Voor de zorgverlener betekent dit concreet dat de complexe minutenregistratie met bijbehorende activiteitenregistratie, die kenmerkend is voor het DB(B)C-systeem, wordt losgelaten. In het zorgprestatiemodel hoeven de meeste zorgverleners straks alleen nog consulten vast te leggen die geautomatiseerd uit een agenda kunnen worden overgenomen. In het zorgprestatiemodel hoeven zorgverleners bovendien veel minder of helemaal geen ‘indirecte behandeltijd’ meer te registreren.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met ons op.