Eenvoudiger registreren indirecte tijd in de forensische zorg

Beeld: Eiffel

Vanuit de afspraken die gemaakt zijn in de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018 t/m 2021 is op initiatief van de Taskforce forensische zorg het experiment ‘eenvoudiger registreren indirecte tijd’ in de forensische zorg opgestart. Het doel van dit experiment is de administratieve lasten in de sector verlagen. Dit is gedaan door de indirecte tijd automatisch als opslag op de directe tijd toe te voegen, zodat registratie hiervan niet meer nodig is en de DB(B)C’s nog wel ingevuld worden tot de ingang van het Zorgprestatiemodel(ZPM). Het experiment is daarmee een goede voorbereiding op het ZPM. Het grote voordeel van dit experiment is dat deelnemende zorgaanbieders alvast hebben kunnen wennen aan het niet meer registeren van de indirecte tijd. Het geeft inzicht over de (financiële) effecten van het stoppen van schrijven van indirecte tijd op bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen, zoals de productiviteitssturing.  In totaal hebben 5 zorgaanbieders van forensische zorg het experiment succesvol geïmplementeerd.

In de eindrapportage worden de opgehaalde resultaten per deelnemende instelling getoond en vergeleken. Zo is de ervaren administratieve lastenverlichting (kwalitatief) gemiddeld 50 minuten per week per behandelaar en de gemeten administratieve lastenverlichting (kwantitatief) gemiddeld 17 – 25 minuten per week per behandelaar. In de ervaring van de behandelaren is de administratieve lastenverlichting dus groter dan de daadwerkelijk gemeten administratieve lastenverlichting. De eindrapportage wordt afgesloten met een advies voor de implementatie van het ZPM.

Bent u benieuwd naar het experiment en de behaalde resultaten? Lees dan hieronder de gehele eindrapportage.