12. Domeinoverstijgend onderzoek hulpmiddelen (afgerond)

Domeinoverstijgend onderzoek hulpmiddelen: Vanuit verschillende instanties worden op grond van verschillende wetten hulpmiddelen verstrekt (Wmo 2015, Wlz, de Zvw en het UWV). Cliënten geven aan knelpunten te ervaren die de wettelijke domeinen overstijgen en zij pleiten voor een domeinoverstijgende aanpak. Een vervolgonderzoek zal daarom worden uitgevoerd om domeinoverstijgende knelpunten op te lossen.

Toelichting:
Het ministerie van VWS en de VNG zijn eerder op grond van een analyse van knelpunten bij Wmo-hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen tot overeenstemming gekomen om een aantal korte termijn oplossingen uit te voeren op het terrein van de Wmo 2015. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 18 mei 2018.

Voor dit actiepunt zou ook domeinoverstijgend vervolgonderzoek worden gedaan. Het vervolgonderzoek is inmiddels uitgevoerd. Bekijk voor meer informatie hierover het document 'Domeinoverstijgend vervolgonderzoek hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen - Eindrapportage Februari 2019'.