16. Experimenteren met 'anders verantwoorden' (achter op schema)

Verminderen administratieve lasten bij verantwoording en controle door te experimenteren met 'anders verantwoorden'. Experimenteren met andere vormen van verantwoorden.

Toelichting: zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen samen met zorgkantoren experimenteren met het vereenvoudigen van de externe verantwoording. Daarbij gebruiken ze alleen interne sturingsinformatie (bijvoorbeeld klachtenregistratie, medewerkerstevredenheid, cliëntentevredenheid, audits beroepsgroepen). Extra informatie, die voor administratieve lasten zorgt, is niet nodig. Daarmee kunnen zorgaanbieders de regeldruk in de langdurige zorg merkbaar verminderen.

Voor de controle van declaraties geldt dat op de ingediende declaraties steekproeven worden genomen. In deze steekproef  wordt bijvoorbeeld bekeken of een declaratie voldoet aan de indicatiestelling en of het BSN of de geboortedatum is genoteerd. Er loopt nu een aanvraag om dit proces vooraf in kaart te brengen en te certificeren, zodat er achteraf niet meer gecontroleerd hoeft te worden. Dit wordt nu uitgewerkt door een van de organisaties die deelneemt aan het experiment Anders Verantwoorden.

Eind 2019 is de beleidsregel van de NZa die het experiment mogelijk maakt vastgesteld. Dit is gebeurd op initiatief van 70 zorgaanbieders. Ze zijn op dit moment bezig met het verdiepen van de aanvragen die zijn ingediend om vervolgens te komen tot een besluit. Er zijn ook nog 20 andere zorgaanbieders die zich daarna hebben aangemeld. Zij zijn recent gevraagd ook aanvragen in te sturen. Een aantal hebben aangegeven dat daar nu geen prioriteit ligt, een aantal doen wel nu mee. In september/oktober worden er tussenevaluaties opgevraagd. Dan kan er een status update gegeven worden.

Trekkers: Nza, VWS, Coziek en betrokken veldpartijen                  

Planning: 2019