11. Administratie voor waarnemer bij huisartsenpost eenvoudiger (achter op schema)

Vereenvoudigen van de administratie die nodig is om als waarnemer te werken bij een huisartsenpost.

Trekker(s): LHV-Wadi, InEen en VWS

Planning: Achter op schema

Toelichting: Waarnemend huisartsen met steeds wisselende huisartsenposten als werkgevers moeten steeds opnieuw hun persoonsgegevens aanleveren. Dit betekent onder meer dat waarnemers herhaaldelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten aanvragen.

Afschaffen VOG-plicht voor huisartsen die op incidentele basis zorg verlenen in Wlz-instellingen: weer een stap dichterbij

In de praktijk komt het zelden voor dat een waarnemend huisarts tijdens zijn dienst in de avond, de nacht of weekend-uren (ANW-uren) wordt opgeroepen om in een Wlz-instelling zorg te verlenen. Huisartsen moeten voor deze incidentele situaties wel een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, zodat de Wlz-instelling kan voldoen aan de plicht uit het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Uitvoeringsbesluit Wkkgz). Omdat het nooit zeker is wanneer en door welke instelling een beroep gedaan wordt op deze huisartsen, moeten zij voor het geval dat ze ingeschakeld worden bij voorbaat in het bezit zijn van een VOG, die niet ouder dan drie maanden mag zijn. Deze administratieve lasten staan in geen verhouding tot de zeer incidentele zorg die zij leveren in Wlz-instellingen.

Om de VOG-plicht voor huisartsen te schrappen die in incidentele gevallen in de ANW-uren zorg verlenen in een Wlz-instelling, is er een wijziging voorgesteld van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is van 4 maart 2020 tot 1 juni 2020 in internetconsultatie gegaan. De internetconsultatie heeft niet tot grote wijzigingen geleid, wel zijn zaken op onderdelen in de toelichting verduidelijkt.

De wijziging van het Uitvoeringsbesluit is inmiddels aanvaard door de ministerraad en wordt voor een zogenoemde voorhangprocedure naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. Bij een voorhangprocedure worden de Eerste en Tweede Kamer betrokken bij de totstandkoming van regelgeving. Wanneer deze procedure is afgerond, wordt vervolgens het Uitvoeringsbesluit voor advies naar de Raad van State gezonden. Het streven is om het gewijzigde Uitvoeringsbesluit per 1 januari 2021 in werking te laten treden, gezamenlijk met de wijziging van de Wkkgz in verband met de financiƫle toetsing van voorgedragen kwaliteitsstandaarden.