12. Verpleegkundige routinehandelingen niet standaard registreren (afgerond)

In het actieplan [Ont]Regel de Zorg zijn allerlei actiepunten opgenomen vanuit de schrap- en verbetersessies in 2018. Landelijk hebben alle betrokken veldpartijen zich gecommitteerd aan deze actiepunten. Gaandeweg de uitvoering van het programma werd steeds duidelijker dat het wegnemen van de knelpunten op landelijk of stelselniveau niet altijd voldoende is.

Toelichting: 

Zorgverleners ervaren ook regeldruk als gevolg van regels, verplichtingen, processen en werkwijzen binnen de zorginstelling waar zij werkzaam zijn (Registratielast in kaart - Q-consult). Daarom is het programma [Ont]Regel de Zorg zich ook gaan richten op een lokale aanpak, o.a. door de inzet van speciaal adviseurs, de [Ont]Regelbus, schrapsessies gericht op lokale ervaringen, het uitlichten van goede voorbeelden en het oplossen van lokale casuïstiek.

Zo ook als het gaat om het registreren van verpleegkundige routine handelingen in de ziekenhuizen. Vanuit VWS en veldpartijen faciliteren we dit zo veel mogelijk. Maar het daadwerkelijk ontregelen en het gesprek hierover moet plaatsvinden op de werkvloer. Het is aan zorgverleners zelf om te bespreken en aan te geven welke van de lokaal gebruikte registraties zij relevant vinden voor goede patiëntenzorg. Voorwaarde om daar resultaten mee te boeken is dat zij voldoende ruimte krijgen voor dit gesprek en voldoende zeggenschap ervaren. Ook dat is een lokaal vraagstuk.

Graag verwijzen we naar tools om zelf aan de slag te gaan en naar onderstaande goede voorbeelden. Daarnaast zijn op de pagina van de MSZ goede voorbeelden te vinden van lokaal ontregelen.

Daarnaast brengen we graag onder de aandacht dat veel oude kwaliteitsindicatoren vanuit de Inspectie niet meer verplicht zijn, en de Inspectie in het toezicht de omslag maakt naar verbeterdoelen. De stapsgewijze overgang van kwaliteitsindicatoren naar verbeterdoelen betekent dat de nadruk meer op leren en verbeteren komt te liggen en minder op registreren. Lees het nieuwsbericht hierover voor meer informatie over dit onderwerp.

Ook brengen we graag onder de aandacht dat wanneer men in de ziekenhuizen aan de slag gaat met ontregelen het vaak gaat over verpleegkundige routinehandelingen, vinklijstjes, of risicoscreening. Hierover is een bijeenkomst georganiseerd met een aantal ziekenhuizen, de [Ont]regelbus en de IGJ. Op onze website staat een verslag van deze bijeenkomst. 

Veel van de risicoscreening/vinklijstjes blijken voor te komen uit de verouderde VMS-gidsen. VWS gaat daarom samen met veldpartijen in 2022 aan de slag om te kijken hoe we deze landelijk kunnen ontregelen.

In de vervolgaanpak van ORDZ zal er nog meer aandacht zijn voor ondersteuning van de lokale aanpak, om ontregelen en deïmplementatie van regels en administratie op de werkvloer zo meel mogelijk te faciliteren. 

Afronding programma [Ont]Regel de Zorg

Hoewel verpleegkundige routine handelingen als bron van regeldruk niet verdwenen zijn, ronden we dit actiepunt voor de loopduur van het programma ORDZ af. Bovenstaande informatie illustreert dat er op landelijk en lokaal gebied in de afgelopen jaren veel gebeurd is, en in werking is gesteld door alle betrokken partijen, om de acties in de schrapkaart te verwezenlijken. In de vervolgaanpak van regeldruk zal daarnaast extra aandacht zijn voor de lokale aanpak. Dat wil zeggen; zeggenschap, ontregelen en implementeren op de werkvloer.

Trekker(s): V&VN