18. Lokale omgang met convenant medische technologie eenvoudiger (afgerond)

Vereenvoudigen lokale omgang met het convenant medische technologie.

Toelichting:

In het kader van de regeldruk zijn de NFU, NVZ, FMS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) het overleg met elkaar gegaan om te kijken of er zaken uit het convenant medische technologie en/of de leidraden van de FMS konden worden geschrapt.

In 2011 is het Convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” als veldnorm opgesteld door de koepelpartijen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN). Het convenant richt zich op risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie binnen de curatieve zorg.

Deze veldnorm vormt een concrete invulling voor de risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie in instellingen. In augustus 2016 is een tweede druk verschenen van het Convenant. Naast de eerder genoemde koepelpartijen is die mede ondertekend door de koepel Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

De inspectie geeft aan het Convenant een belangrijke veldstandaard te vinden op een gebied waar er directe risico’s voor de patiëntveiligheid zijn en gebruikt het daarom actief als kader voor haar toezicht. De inspectie vindt het belangrijk dat het Convenant in alle zorginstellingen voor medisch specialistische zorg wordt geïmplementeerd als integraal onderdeel van het veiligheidsmanagement- en kwaliteitssysteem. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de raden van bestuur van de zorginstellingen zelf actief de verantwoordelijkheid nemen rond dit thema.

In mei 2020 heeft de inspectie haar het toetsingskader openbaar gemaakt, het openbaar maken van dit toetsingskader dient bij te dragen aan:

  • transparantie over haar werkwijze.
  • het stimuleren van goede zorg en minder presterende zorgaanbieders aansporen tot verbeteringen en te leren van deze ervaringen.
  • het informeren van zorgaanbieders, patiënten, cliënten, burgers en zorgverzekeraars over de uitkomsten van het toezicht van de inspectie.

Voor de loopduur van het programma [Ont]Regel de Zorg ronden we het actiepunt hier af. Verdere implementatie om regeldruk te verlagen dient plaats te vinden in de ziekenhuizen. Dit is onderdeel van de lokale aanpak en zal opgevolgd worden in een vervolg aanpak van regeldruk.

Trekker(s): FMS