2. Minder frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli (afgerond)

Frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli terugbrengen.

Trekker(s): FMS

Planning: januari 2019

Toelichting:

In het Actieplan (Ont)regel de Zorg zijn drie actiepunten (2, 4, 24) opgenomen om de administratieve lasten die gepaard gaan met accreditatie en visitatie terug te dringen.

De FMS, NFU en NVZ zijn aan de slag gegaan met deze actiepunten in relatie tot instellingsbrede en afdelingsgebonden accreditaties en opleidings- en kwaliteitsvisitaties om te onderzoeken hoe de ervaren administratieve lasten onder ziekenhuizen en zorgprofessionals op deze punten kunnen worden verbeterd. De FMS heeft een oproep gedaan aan de wetenschappelijke verenigingen om deregulering te bevorderen bij de informatie, controle en accreditatiecycli. Die heeft plaatsgevonden en vervolg gekregen bij de verenigingen. Er zijn inmiddels stappen gemaakt en de beweging is in gang gezet, waarmee de actiepunten (2, 4, 24) in het kader van het Actieplan (Ont)Regel de Zorg zijn afgerond.

Accreditatiesystemen dienen elk een eigen, specifiek doel. Partijen hebben geconstateerd dat er weinig inhoudelijk overlap is en dus des te meer reden om de processen beter op elkaar af te stemmen. Onderstaand staan voorbeelden van een aantal resultaten die hieruit voortvloeiend zijn bereikt:

  • De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is een project gestart om het visitatiesysteem voor de dialysecentra te herzien. En daarbij de doublure van de HKZ-accreditatie met die van de ziekenhuisbrede visitatie te schrappen.
  • De Nederlandse Vereniging voor Maag- Darm- Leverartsen (NVMDL) en het NIAZ zijn in overleg over het verminderen van overlap. Zij onderzoeken hoe ontdubbeling mogelijk is tussen de NIAZ-audit en de accreditatie van de endoscopieafdeling.
  • De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) in gesprek met de Raad voor Accreditatie (RvA) om overlap in laboratorium accreditaties te reduceren

Heeft u vragen over dit punt, neem dan contact met ons op.