25. Datasets binnen kwaliteitsregistraties standaardiseren (afgerond)

Partijen spreken af dat datasets binnen de kwaliteitsregistraties worden gestandaardiseerd met behulp van zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Er werd door partijen in 2019 een plan opgesteld ten aanzien van het reduceren van het aantal te registreren items. Daarnaast geldt voor nieuwe kwaliteitsregistraties dat deze in principe automatisch worden gevuld vanuit gestandaardiseerde gegevens, met de ambitie dat dit uiterlijk in 2020 ook gold voor de bestaande kwaliteitsregistraties. Daar waar geautomatiseerde vulling van kwaliteitsregistraties via gestandaardiseerde gegevens niet mogelijk of wenselijk is treden partijen met elkaar in overleg in het Bestuurlijk Overleg Transparantie en kunnen partijen gezamenlijk besluiten op onderdelen niet-geautomatiseerde uitvragen toe te staan (Onderhandelaarsakkoord).

Toelichting: 

Inmiddels is het eindrapport van de kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties in augustus 2020 aan de leden van de Tweede Kamer verzonden. De partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg hebben op 16 juli 2020 ingestemd met de aanbevelingen van de kwartiermaker. Genoemde partijen zijn toen gestart met de zullen implementatie van de voorgestelde maatregelen uit het rapport.

Aan de hand van dit eindrapport is samen met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord MSZ een plan van aanpak opgesteld voor een tijdelijke programma organisatie. Deze tijdelijke programmaorganisatie voert nu de maatregelen uit het rapport uit met als doel een efficiënt werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende dataverzameling. Onderdeel van deze governance is het optuigen van een Inhoudsgovernance-commissie en Datagovernance-commissie, die een belangrijke rol zullen spelen in het toetsen van kwaliteitsregistraties voor opname in het register voor kwaliteitsregistraties bij het Zorginstituut.

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg, waarvoor de internet consultatie reeds heeft plaatsgevonden (zomer 2021). Met dit wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor kwaliteitsregistraties die staan ingeschreven in het register voor kwaliteitsregistraties, om gepseudonimieseerde (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast is het de doelstelling dat er in governance commissies voor toelating aandacht komt voor het standaardiseren van kwaliteitsregistraties met behulp van zibs en BgZ. Bovendien moeten nieuwe kwaliteitsregistraties in principe automatisch worden gevuld vanuit gestandaardiseerde gegevens. Dit alles dient bij te dragen aan het verminderen van administratieve lasten voortkomend uit kwaliteitsregistraties.

Naast bovenstaande zijn er ook andere ontwikkelingen zoals dit initiatief van de FMS, waarbij ze aan de slag zijn gegaan met het verduurzamen van kwaliteitsregistraties, waarbij er 36 kwaliteitsregistraties worden gestandaardiseerd. Lees hier verder of kijk de video (Youtube link).

Voor de loopduur van het programma [Ont]Regel de Zorg zijn er voldoende ontwikkelingen geweest op dit actiepunt en daarmee ronden we het punt hier af. Het verduurzamen en standaardiseren van kwaliteitsregistraties is echter iets dat blijvend onze aandacht vraagt en met het aflopen van het programma [Ont]Regel de Zorg komt hier geen einde aan. Bovenstaande afspraak vanuit het onderhandelaarsakkoord wordt verder opgevolgd in overleggen omtrent het Hoofdlijnakkoord MSZ (looptijd t/m 2022).

Trekker(s): NFU