7. Machtigingen hulpmiddelen eenvoudiger of afschaffen (afgerond)

Verbeteren machtigingenprocedure hulpmiddelen en waar mogelijk afschaffen machtigingen.

Toelichting: 

In 2018 werden voor 17 geneesmiddelen formulieren geschrapt. Per maart 2019 zijn opnieuw formulieren voor 10 bijlage 2-geneesmiddelen geschrapt. In de praktijk betekent deze schrapactie dat er voor ongeveer 11.000 verzekerden geen formulier meer hoeven te worden ingevuld. Ook voor de aflevering van geneesmiddelen in een Baxter-rol is nog maar eenmalig een machtiging nodig. Daarnaast is het voor mensen die levenslang sondevoeding nodig hebben, niet meer nodig om jaarlijks een machtiging aan te vragen.

Voor de aanvraag van hulpmiddelen voor chronische aandoeningen is een jaarlijkse machtiging niet (meer) nodig. Dit geldt onder meer voor incontinentiemateriaal en diabeteshulpmiddelen. Een overzicht van alle chronische aandoeningen waarop deze afspraak van toepassing is, is hier beschikbaar.

Daarnaast is er inzet geleverd om het VECOZO machtigingen (actiepunt 6) portaal te vereenvoudigen. In het algemeen wordt door alle betrokken partijen onderstreept dat het digitaal aanvragen van machtigingen MSZ via het machtigingenportaal van VECOZO (ingevoerd in 2012) heeft bijgedragen aan het verminderen van administratieve lasten.

Ook hebben het afschaffen van de terminaliteitsverklaring en het niet meer verplicht zijn van een uitvoeringsverzoek bij risicovolle handelingen bijgedragen aan het verlagen van administratieve lasten in de MSZ. De uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen. In deze handleiding wordt beschreven dat een uitvoeringsverzoek ook telefonisch gegeven kan worden en wordt de plaats van een raamovereenkomst toegelicht.

Zorgverzekeraars Nederland is daarnaast een projectplan machtigingen en hulpmiddelen gestart over alle ORDZ zorgsectoren heen. Hier worden de machtigingen omtrent hulpmiddelen verder onder de loep genomen. We kijken met belangstelling uit naar de uitkomsten.

Met het aflopen van het programma [Ont]Regel de Zorg ronden we dit actiepunt hier af. Er zijn in de MSZ als het gaat om machtigingen en hulpmiddelen behoorlijk wat stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. In het vervolg blijven partijen zich inzetten voor het verlagen van administratieve lasten voortkomend uit machtigingen en hulpmiddelen.

Heeft u vragen over het bovenstaande of zijn er machtigingen/hulpmiddelen waar u regeldruk van ervaart? U kunt daarvoor hier contact met ons opnemen.

Trekker(s): ZN