10. (Beheers)audits door externe partijen beperken (afgerond)

Beperken van de (beheers)audits door externe partijen, door deze zoveel mogelijk onderdeel te laten worden van het kwaliteitssyteem van beroepsgroep.

Trekker(s): KNGF, SKF en ZN

Planning: december 2020

Toelichting:
Beheersaudits staan nog maar opgenomen in contracten van enkele verzekeraars en zijn – blijkt uit de cijfers - over de afgelopen jaren niet of maar weinig ingezet. Hoewel dit actiepunt gericht is op beheersaudits en niet op plusaudits, blijkt uit de meest recente merkbaarheidsscan ook dat geënquêteerden aangeven minder administratieve lasten te ervaren van plusaudits dan voorheen.