18. Schrappen van het verbod om vanuit verschillende disciplines paramedische behandelingen op dezelfde dag bij dezelfde patiënt te declareren (afgerond)

De NZa stelt voorwaarden aan het declareren van meerdere paramedische behandelingen op dezelfde dag. Sommige zorgverzekeraars leggen aanvullende beperkingen op. Zo is het niet bij alle zorgverzekeraars mogelijk op dezelfde dag behandelingen te declareren die zijn uitgevoerd voor verschillende indicaties of door verschillende paramedische disciplines. NZa staat dit wel toe, maar vermeldt dit niet expliciet in haar declaratieregelgeving.

Trekkers: PPN en NZa
Toelichting:

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verduidelijkt in haar beleid en regels voor 2021. In de Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021 licht de NZa toe dat de voorwaarden zijn bedoeld om onjuiste of ondoelmatige declaraties te voorkomen. De NZa verduidelijkt dat in de volgende situaties het declareren van meer prestaties op één dag wél is toegestaan:

  • Als er een medische noodzaak is;
  • Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij verschillende behandeltrajecten met bijbehorende behandelplannen;
  • Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.

De NZa verwacht van de zorgverzekeraars dat zij per 2021 deze voorwaarden goed hebben verwerkt in hun systemen. In de tussentijd kan het voorkomen dat zij onterecht declaraties afkeuren om dat hun controlesystemen nog niet zijn aangepast. De NZa roept zorgverzekeraars op om hier in de tussentijd pragmatisch mee om te gaan, door bijvoorbeeld na uitleg van de zorgaanbieders declaraties die voldoen aan de uitleg van de regelgeving alsnog goed te keuren. In de werkgroep AL Paramedie wordt nog gesproken de stand van zaken van de implementatie door de zorgverzekeraars.