Geen jaarlijkse beleidsplannen voor paramedici met basiscontracten

Het jaarlijks opstellen en aanleveren van de beleidsplannen door paramedici kost veel tijd. In het actieplan [Ont]Regel de Zorg is voor de paramedische zorg daarom als actiepunt ‘het schrappen van verplichte beleids- en jaarplannen, met uitzondering van de plusovereenkomsten’ opgenomen. Navraag bij de zorgverzekeraars leert dat deze verplichting niet is opgenomen in de basiscontracten. Eerder was deze verplichting wel opgenomen in de wet. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2015 is deze verplichting komen te vervallen.

De zorgaanbieder moet uiteraard wel blijven zorgen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. De zorgaanbieder dient daartoe ‘op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg te verzamelen en de registreren, op zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere aanbieders in dezelfde categorie’. Het jaarlijks aanleveren van een beleidsplan is in de wet niet als verplichting benoemd. Behalve bij zogenaamde ‘pluscontracten’ is er dus geen sprake van verplichte aanlevering van beleids- en jaarplannen. Deze schrapactie scheelt praktijkeigenaren 1 tot 1,5 dag per jaar.