Actiepunten VWS: curatieve GGZ

De maatwerkaanpak:

In de werkgroep ggz administratieve lasten en correct declareren zijn kaarten met acties en afspraken uitgewerkt.

 1. We uniformeren (verdergaand) de non-concurrentiële elementen van de inkoopcontracten.
  Gereed: maart 2019, trekker: ZN
 2. We inventariseren de administratieve lasten bij kwaliteitsvisitatie van psychiaters om te komen tot herregistratie.
  Gereed: eind 2018, trekker: NVvP

  Uit de inventarisatie moet blijken of en waar mogelijkheden zijn de administratieve lasten te beperken. In dat geval maken we in 2019 een plan van aanpak op welke wijze we denken te komen tot reductie van deze administratieve lasten.

 3. We harmoniseren de (eisen tot de) verenigingsregisters van P3NL.
  Gereed: eind 2018, trekker: NIP

  Professionals in de ggz staan in verschillende registers opgenomen (zowel BIG als verenigingsregisters) met verschillende elkaars deels overlappende toelatingseisen.

 4. We stroomlijnen de gegevensuitwisseling bij ICT toepassingen (e-overdracht informatiestandaard implementeren (toegelaten tot de basisinfrastructuur d.d. 26 maart 2018)).
  Gereed: 2020, trekker: V&VN via het Informatieberaad Zorg
 5. We inventariseren het gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid bij controles, zoals geformuleerd in de brief van de NZa en bezien of extra maatregelen nodig zijn.
  Gereed: september 2018, trekker: NZa
 6.  

  Snappen of Schrappen

  Er wordt aangesloten bij de afgesproken acties met bijbehorende actoren en deadlines die zijn gemaakt tijdens de schrap- en verbetersessies met psychiaters.

 7. We decimeren het aantal effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren
  Gereed: februari 2019, trekker: een nieuw op te richten werkgroep van psychiaters via de Tafel Gepast gebruik en transparantie
 8. We schrappen de stapeling van keurmerken.
  Gereed: maart 2019, trekker: GGZ NL en NFU (instellingen), LVVP en NVvP (vrijgevestigden)
 9. We minimaliseren onnodige administratieve lasten bij de doorontwikkeling van de indicatoren voor de Benchmark-ROM.
  Gereed: december 2019, trekker: GGZ NL, LVVP en NVvP via de Tafel Gepast gebruik en transparantie

  Routine Outcome Monitoring (ROM) is een methode binnen de ggz om routinematig de gezondheidstoestand van patiënten in kaart te brengen met gestandaardiseerde vragenlijsten in verschillende fasen van de behandeling. Om de kwaliteit van behandelingen tussen ggz-instellingen te kunnen vergelijken, verzamelt de Stichting Benchmark ggz geanonimiseerde ROM-gegevens.

 10. We bevorderen meerjarige contracten.
  Gereed: oktober 2018, trekker: ZN
 11. We schrappen de inhoudelijke aanvullende eisen die zorgverzekeraars stellen aan een verwijsbrief.
  Gereed: gerealiseerd
 12. We schrappen de verplichting om bij urenregistratie het type behandelcontact te specificeren.
  Gereed: december 2019, trekker: NZa
 13. We schrappen de verplichting om dwangtoepassingen zowel in Argus als in het EPD te registreren.
  Gereed: september 2018, trekker: GGZ

  NLArgus is een gegevensset voor vrijheidsbeperkende interventies. Sinds 1 januari 2012 is het bijhouden van een Argus registratie verplicht voor zorgaanbieders in de ggz als gevolg van een wijziging van een van de regelingen in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz).

 14. We passen een handtekening van de patiënt onder het behandelplan toe, indien de situatie daartoe van toepassing is. Een vorm van ‘informed consent’ (overeenstemming over het behandelplan) blijft van toepassing conform de WGBo.
  Gereed: medio 2018, trekker: GGZ NL, LVVP en NVvP

   

  Aanvullende afspraken in het hoofdlijnenakkoord GGZ

  In de gesprekken over het hoofdlijnenakkoord is een vijftal aanvullende thema’s aan de orde gekomen waarover partijen het voornemen hebben uitgesproken hier concrete afspraken over te maken in het hoofdlijnenakkoord. Deze thema’s dienen echter eerst nader onderzocht en uitgewerkt te worden voordat het mogelijk is om te bepalen welke afspraken op deze thema’s gemaakt kunnen worden. Het betreft allereerst het thema uitvragen door zorgverzekeraars:
 15. We verkennen het komen tot één kwaliteitsaanvraag via het kwaliteitsstatuut / kwaliteitsinstituut

  Daarnaast zijn er 4 thema’s benoemd op het terrein van verantwoording over gepast gebruik (15 t/m 18). Achtergrond: een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle invoering van de aangepaste productstructuur en horizontaal toezicht is dat de registratie- en controlelast wordt verminderd. Deze ontwikkelingen zullen nog een aantal jaar op zich laten wachten en dus zullen GGZ instellingen hierdoor op korte termijn nog geen vermindering van de administratieve lasten ervaren. Daarom zijn partijen voornemens om, voor de periode tot inwerkingtreding van de aangepaste productstructuur en invoering van
  horizontaal toezicht, in het hoofdlijnenakkoord GGZ afspraken te maken op de volgende 4 thema’s:

 16. Heroverweging van de gepast gebruik elementen in het kwaliteitsstatuut
 17. Inrichten van een meer procesgerichte verantwoording op gepast gebruik
 18. Het tijdelijk accepteren dat de verantwoording op gepast gebruik van de laatste patienten niet volledig is.
 19. De controles over 2016, 2017 en 2018 worden waar mogelijk regelarmer ingericht

  GGZNL heeft aangegeven het van groot belang te vinden dat partijen zich committeren aan bindende afspraken met substantieel resultaat op deze vier thema’s. ZN heeft aangegeven serieus en met een constructieve grondhouding met het onderzoek naar en de uitwerking van deze thema’s aan de slag te gaan.

 20.  

  Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?

  Veel zorgaanbieders hebben ideeën over innovatieve, regelarme werkwijzen die leiden tot meer patiëntgerichte, kwalitatief betere en meer doelmatige zorg. VWS wil om die reden in de wet- en regelgeving experimenteerruimte bieden. Hierdoor bestaat er wettelijk gezien tijdelijk de mogelijkheid tot experimenteren. Een geslaagd lokaal experiment voor zowel zorgaanbieder als financier kan aanleiding geven om wet- en regelgeving aan te passen.

 21. We gaan de komende periode in ieder geval met één ggz-instelling in gesprek over een experiment om regeldruk vanuit verschillende domeinen binnen de ggz te verminderen. Dit probleem is zeer complex en een nader voorstel moet nog worden uitgewerkt.
  Gereed: september 2019. Trekker VWS
 22.  

  Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden

  In de curatieve ggz werken we ook aan oplossingen om de regeldruk op de langere termijn substantieel te verminderen door het structureel verbeteren van registratie, verantwoording- en ICT-systemen, bijvoorbeeld door:

 23. Horizontaal toezicht: ZN en GGZ Nederland startten in februari 2018 een gezamenlijk traject om horizontaal toezicht in de ggz in te voeren

  Gereed: lopend. Trekker: ZN en GGZ NL

 24. Nieuwe productstructuur in 2020: Met partijen is afgesproken om de regelgeving op basis van de nieuwe productstructuur vanaf 0 opnieuw op te bouwen. Daarbij zal alleen informatie die strikt noodzakelijk is voor uitoefening van de wettelijke taken van partijen, vanuit de NZa worden gereguleerd. Zo moet het systeem eenvoudig en hanteerbaar blijven met zo min mogelijk administratieve lasten.

  Gereed: 2020. Trekker: NZa

 25. Het stimuleringsprogramma @PatientConnect (maar ook het soortgelijke traject van de vrijgevestigden) zorgt voor het spreken van één taal, betere informatie-uitwisseling met patiënten en ketenpartners én, door het eenmalig en eenduidig vastleggen van informatie aan de bron, voor minder administratieve lasten. Daarbij is de gebruikersvriendelijkheid van de door de zorgverlener te gebruiken software van groot belang.
  Gereed: 2020. Trekker: GGZ NL
 26.  

  Leren van elkaar: regelarm werken in de praktijk

 27. GGZ Nederland gaat zelf op lokaal niveau schrapsessies organiseren over onnodige regels binnen instellingen.
  Gereed: mei 2018, trekker: GGZ NL

  In de laatste week van maart hebben de eerste sessies plaatsgevonden in 7 grote ggz-instellingen. Men heeft gekeken naar nodige en overbodige administratie op teamniveau, organisatieniveau en stelselniveau. De overbodige administratie op teamniveau wordt direct geschrapt, die op organisatieniveau wordt besproken met de betrokken disciplines met het doel die ook zo snel mogelijk te schrappen of op zijn minst te vereenvoudigen en de overbodige administratie die door partijen buiten de instellingen wordt geëist agendeert GGZ Nederland bij de stakeholders op landelijk niveau, zoals de verzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, de NZa, het Zorginstituut Nederland en de IGJ.

 28.  

  Voorkomen van nieuwe regeldruk: de kraan dichtdraaien

 29. Per 2020 zijn psychiaters als medisch specialist verplicht voor herregistratie aan aanvullende verplichtingen te voldoen door de invoering van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten). Binnen de ggz moeten deze verplichtingen nader worden ingevuld. Binnen de ggz-instellingen ontbreekt een kader voor IFMS zoals krachtens de CAO ziekenhuizen bestaat.
  NVvP wil een procedure gaan hanteren die zo min mogelijk administratief belastend is.

  Gereed: 2020, NVvP

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht