Actiepunten VWS: de patiënt/cliënt

De maatwerkaanpak: snappen of schrappen

 1. Vereenvoudigen van de aanvraagprocedure van hulpmiddelen.
  Gereed: eind 2018, trekker: ZN
 2. Verbeteren van procedures rond de (tijdige) aanvang van zorg en ondersteuning, onder andere door:
  • De functie van onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekend te maken en beter vindbaar te maken, zodat het voor cliënten makkelijker wordt om een cliëntondersteuner in te schakelen. Hiervoor is in het Regeerakkoord € 55 mln. uitgetrokken.
  • Informeren en stimuleren van gemeenten om de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te verbeteren en te vereenvoudigen met waarborgen voor de rechtspositie van de cliënt.
  • De partijen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning meer te leren kijken vanuit het leven met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) en naar verbetermogelijkheden in de organisatie van zorg en ondersteuning.

  Trekkers: VWS, VNG en werkgroep ‘Wij zien je wel’

 3. Afschaffen van jaarlijkse machtigingen bij mensen met een chronische aandoening.
  Gereed: eind 2018, trekker: ZN
 4. Afspraken met gemeenten over het vereenvoudigen van (terugkerende) procedures bij mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten.
  Gereed: eind 2018, trekkers: VNG en VWS (Wmo 2015)
 5. Om voor jongeren de overgang naar volwassenheid (18-/ 18+) zo goed mogelijk te laten verlopen wordt door domein overstijgend samen te werken gezorgd voor een warme overdracht met passende zorg en ondersteuning.
  Gereed/trekker: hierover zijn afspraken gemaakt in Actielijn 4 zoals beschreven in het Actieprogramma-Zorg voor de Jeugd
 6. Onderzoeken of en hoe gehanteerde (wettelijke) termijnen beter aangepast kunnen worden op de individuele zorg- en ondersteuningsvraag van een cliënt/patiënt.
  Gereed: eind 2018, trekker: VWS
 7. Afschaffen van de ‘terminaliteitsverklaring’.
  Gereed: voorjaar 2019, trekker: Stuurgroep Palliatieve Zorg
 8. Reactie op de knelpunten en voorstellen in het rapport van de Nationale Ombudsman “Zorgen voor burgers”.
  Gereed: najaar 2018, trekkers: VNG, VWS en ZN
 9.  

  Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?

 10. Bevorderen van een tijdige start van zorg via nieuwe werkwijzen, die zich kenmerken door vertrouwen en oplossingsgericht handelen. Met een experiment wordt gekeken hoe dit in de praktijk vormgegeven kan worden.
  Gereed: 2019, trekkers: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND
 11.  

  Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden

  Bepaalde knelpunten kunnen ook vragen om een meer lange(re) termijnoplossing, bijvoorbeeld het vereenvoudigen van de verschillende administratieve systemen voor cliënten/patiënten.

 12. Vereenvoudigen van de PGB-administratie en de digitale uitwisseling van documenten verbeteren. Het nieuwe portaal PGB 2.0 kan hier veel betekenen.
 13. In het Informatieberaad Zorg is afgesproken dat alle zorgaanbieders een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt/ cliënt en zorgverleners ondersteunen en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij ook eigen gegevens kunnen toevoegen. Doordat patiënten hun gegevens kunnen inzien is bijvoorbeeld het (fysiek) ophalen van een medicatieoverzicht niet meer nodig en zodoende wordt deze dan ook niet meer vergeten bij een bezoek aan een arts. De persoonlijke gezondheidsomgeving kan tevens gebruikt worden bij de toegang of wijziging in de zorg of leefsituatie. Voor patiënten en cliënten, voor wie digitale raadpleging niet kan, dient altijd een alternatieve mogelijkheid aanwezig te zijn om gegevens in te zien en te ontsluiten.
 14. Domein overstijgend onderzoek hulpmiddelen: vanuit verschillende instanties worden op grond van verschillende wetten hulpmiddelen verstrekt (Wmo 2015, Wlz, de Zvw en het UWV). Cliënten geven aan knelpunten te ervaren die de wettelijke domeinen overstijgen en zij pleiten voor een domein overstijgende aanpak. Er zal daarom een vervolgonderzoek worden uitgevoerd om domein overstijgende knelpunten op te lossen. Het ministerie van VWS en de VNG zijn eerder op grond van een analyse van knelpunten bij Wmo-hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen tot overeenstemming gekomen om een aantal korte termijn oplossingen uit te voeren op het terrein van de Wmo 2015. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 18 mei 2018.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht