Actiepunten VWS: gehandicaptenzorg

De maatwerkaanpak: snappen of schrappen

 1. We verminderen externe verantwoordingslast door gebruik te maken van een vastgesteld uniform kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Bij de uitvoering van dit kader kijken we de komende jaren naar een verdere reductie van administratieve lasten.
  Gereed: 2017, trekkers: VWS, ZiNL en betrokken veldpartijen
 2. We vereenvoudigen de regeling meerzorg: deze kan nu meerjarig worden toegekend en bij zorg in natura is verantwoording op uurbasis niet meer nodig. De aanvraagprocedures worden momenteel opnieuw bekeken en waar mogelijk vereenvoudigd.
  Gereed: 2018, trekker: VWS
 3. We vereenvoudigen en digitaliseren het aanvraag-, machtiging, en declaratieproces voor mondzorg-professionals in de Wlz.
  Gereed: 2018, trekkers: ZiNL, ZN, CAK en VWS
 4. We verminderen de administratieve lasten voor PGB-houders door te investeren in een nieuw budgethouders portaal (PGB 2.0-systeem).
  Gereed: 2018, trekker: VWS
 5. We verminderen de administratieve lasten voor cliënten met een complexe zorgvraag die uit meer domeinen zorg krijgen. Hiernaar doen wij onderzoek in het project OPAZ (ondersteuning passend zorgaanbod).
  Gereed: 2018, trekkers: VWS en veldpartijen
 6. We verminderen de administratieve lasten bij de zorginkoop door het stimuleren van meerjarige contracten en het voorkomen van dubbele uitvragen.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: ZN, VWS en zorgkantoren
 7. We schrappen regelgeving op het terrein van interne- en externe verantwoording in de gehandicaptenzorg. Samen met de VGN, veldpartijen, zorgaanbieder JP van den Bent en aanbieders in de sector willen we een beweging tot stand brengen in de sector waardoor er meer ruimte en verantwoordelijkheid ontstaat op de werkvloer. Ook stimuleren we dat zorgaanbieders van elkaar kunnen leren. Dit wordt ook onderdeel van het programma gehandicaptenzorg.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: VGN, NZa, aanbieders en VWS
 8. Wij investeren samen met veldpartijen in het permanent schrappen van overbodige regelgeving door het organiseren van schrapsessies in het land.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: VGN, cliëntorganisaties, beroepsorganisaties en VWS
 9.  

  Ruimte voor experimenteren: kan het ook anders?

 10. We verminderen de administratieve lasten door te experimenteren. Bijvoorbeeld op het terrein van Persoonsvolgende Bekostiging en anders verantwoorden; Op basis van deze experimenten schrappen we waar mogelijk overbodige regelgeving.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: VWS, NZa, Ciz, ZN, brancheorganisaties en cliëntorganisaties
 11.  

  Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden

 12. Onder regie van het zorginstituut werken wij aan eenduidige en eenvoudige gegevens uitwisseling in de keten door middel van aan het ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020′.
  Gereed: 2020, trekker: ZiNL
 13. Door de integrale- en maximumtarieven is de gegevens uitvraag bij zorgaanbieders in het kader van het budget- en nacalculatieproces sterk vereenvoudigd. Onder regie van de NZa worden verdere verbeteringen op het terrein van verantwoording en controleprocessen doorgevoerd.
  Gereed: 2018, trekekrs: NZa en VWS
 14. Wij onderzoeken samen met ICT leveranciers in de gehandicaptenzorg of vereenvoudigingen in de registratiesystemen mogelijk zijn.
  Gereed: 2019, trekkers: VWS, systeempartijen, ICT leveranciers, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en beroepsorganisaties
 15.  

  Regelarm werken in de praktijk

 16. We investeren in goede communicatie. Er komt een website waar informatie is te vinden over geldende wet- en regelgeving. Hier kunnen ook vragen worden gesteld over het terugdringen van administratieve lasten en goede voorbeelden worden uitgewisseld. Indien wet- en regelgeving kan worden aangepast of ‘geschrapt’ wordt opgeschaald naar landelijke partijen (permanente mogelijkheid tot schrapsessie). Dit voorkomt dat er op de werkvloer onnodig wordt geadministreerd.
 17.  

  De kraan dichtdraaien

 18. We voorkomen zo veel als mogelijk het tot stand komen van nieuwe regelgeving en kijken bij nieuwe regelgeving kritisch naar de administratieve lasten die hiermee samenhangen, bijvoorbeeld bij de Wet Zorg en Dwang (Wzd).
  Gereed: permanent, trekker: VWS
 19. Bij nieuwe regelgeving kijken we ook naar regelgeving die niet direct uit de zorg komt. Bijvoorbeeld regelgeving rondom ARBO, brandveiligheid, de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de AVG. Waar nodig gaat VWS met betrokken departementen in overleg.
  Gereed: permanent, trekker VWS

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht