Actiepunten VWS: medisch specialistische zorg

Maatwerkaanpak: snappen of schrappen

 1. Terugdringen stapeling van kwaliteitskeurmerken*
  Gereed: december 2018, betrokken partijen: medisch specialisten, NFU, NVZ, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, IGJ en NVZ
 2. Frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli terugbrengen*
  Gereed: januari 2019, betrokken partijen: medisch specialisten, FMS en wetenschappelijke verenigingen

  Medisch specialisten werken mee aan meerdere, deels overlappende informatie-, controle- en accreditatiecycli om de kwaliteit van zorg te waarborgen en inzichtelijk te maken.

 3. Verminderen omvang rapportages voor opleidings- en kwaliteitsvisitatie
  Gereed: december 2018, betrokken partijen: FMS en wetenschappelijke verenigingen
 4. Reduceren werklast uit lokale invulling van de IFMS*
  Gereed: september 2018, betrokken partijen: FMS, NVZ, ziekenhuizen en IGJ

  IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten en is een systeem gericht op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Ziekenhuizen geven hier op verschillende wijze invulling aan.

 1. Doorontwikkeling en toepassing in de cure van de methode ‘Weet wat je meet’ en de toolkit ‘Minder papier meer tijd voor zorg’
  Gereed: zomer 2018, trekker: V&VN

  Deze methode en toolkit bevorderen bewustwording van zorgverleners met betrekking tot registraties, zodat onnodige registraties worden vermeden en nuttige registraties meer impact krijgen.

 1. Doorontwikkeling machtigingenportaal VECOZO
  Gereed: 2019, trekker: ZN

  Sommige behandelingen in de MSZ kunnen alleen gedeclareerd worden als vooraf een machtiging (toestemming van de zorgverzekeraar) is verkregen. Aanvraag van een machtiging verloopt via het digitale portaal VECOZO. Dit portaal wordt gebruiksvriendelijker gemaakt.

 1. Verbeteren machtigingenprocedure hulpmiddelen en waar mogelijk afschaffen machtigingen*
  Gereed: januari 2019, betrokken partijen: ZN, zorgverzekeraars, medisch specialisten, ziekenhuisverpleegkundigen, FMS, V&VN, NVZ, NFU en ziekenhuizen
 2. Inventariseren van tegenstrijdige eisen door middel van patiëntenreizen
  Gereed: 2018, trekker: VWS

  Met een patiëntenreis wordt in kaart gebracht aan welke eisen professionals moeten voldoen tijdens een specifiek patiëntentraject.

 1. Inventariseren van knelpunten voortvloeiend uit wet- en regelgeving in sessies met betrokken partijen en professionals
  Gereed: zomer 2018, trekkers: NVZ, NFU, FMS, ZKN en ZN
 2. Aan de hand van twee casus mogelijkheden voor vereenvoudiging of schrappen van NZa-regelgeving in kaart brengen
  Gereed: zomer 2018, trekker: NVZ, NFU, ZN en FMS
 3. Afvinklijstjes voor werkprocessen niet meer vastleggen in het EPD*
  Gereed: september 2018, betrokken partijen: medisch specialisten, FMS, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, (Ont)Regel de Zorg en IGJ

  De uitvoering van werkprocessen wordt door professionals vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Die afvinklijstjes worden geïnventariseerd en waar niet zinvol geschrapt. De werkprocessen zelf blijven vanzelfsprekend uitgevoerd worden.

 1. Schrappen van het standaard registreren van verpleegkundige routinehandelingen*
  Gereed: mei 2019, betrokken partijen: ziekenhuisverpleegkundigen, V&VN, NVZ, Zorginstituut en IGJ
 2. Niet langer registreren van de medicatiecheck door een tweede verpleegkundige*
  Gereed: mei 2019, betrokken partijen: ziekenhuisverpleegkundigen, V&VN en IGJ

  De medicatiecheck door een tweede verpleegkundigen (vier ogen-principe) blijft vanzelfsprekend bestaan, maar het registreren hiervan schrappen we.

 1. Beperken orders via het ICT-systeem*
  Gereed: mei 2019, betrokken partijen: ziekenhuisverpleegkundigen, medisch specialisten, FMS, V&VN, NFU, NVZ, ziekenhuizen en IGJ

  In het ziekenhuis werkzame zorgverleners leggen hun onderlinge communicatie vast in het ICT-systeem. Dat is niet altijd noodzakelijk.

 1. Handmatige dubbele registraties (zoals het opnieuw invoeren informatie van de arts) schrappen*
  Gereed: januari 2020, betrokken partijen: ziekenhuisverpleegkundigen en V&VN
 2. Handelingen die de patiënt zelf kan doen, zoals het invullen van pijnscore of voedingsinname, niet langer uitvoeren*
  Gereed: maart 2019, betrokken partijen: ziekenhuisverpleegkundigen, ziekenhuizen en Patiëntenfederatie

  Sommige handelingen worden door ziekenhuisverpleegkundigen uitgevoerd, maar zouden ook, eventueel met ondersteuning, door de patiënt zelf uitgevoerd kunnen worden.

 3. De informatieoverdracht per fax vanuit het ziekenhuis uitfaseren*
  Gereed: mei 2019, betrokken partijen: ziekenhuisverpleegkundigen en ziekenhuizen
 4. Vereenvoudigen lokale omgang met het convenant medische technologie*
  Gereed: januari 2019, betrokken partijen: medisch specialisten, FMS, NVZ, ziekenhuizen en IGJ

  Het convenant medische technologie richt zich op risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie binnen de zorg.

 

Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?

 1. Drie ziekenhuizen (het UMCG, RadboudUMC en Rijnstate) verminderen regeldruk door het beperken van indicatoren in het experiment ZIRE (Zinvolle Registratie)
  Gereed: 2019

 

Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden

 1. We richten ons op uitkomstregistraties. Er worden geen nieuwe proces- en structuurindicatoren ontwikkeld, tenzij deze voor de patiënt en/of zorgprofessional essentiële informatie bevatten. In overleg tussen patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en aanbieders zal een forse reductie van het aantal structuur- en procesindicatoren, die geen toegevoegde waarde hebben voor de patiënt en/of zorgprofessional, worden doorgevoerd. Waarbij de ambitie is deze te reduceren met 25% in 2019. De concretisering en uitvoering wordt geagendeerd voor het Bestuurlijk Overleg Transparantie, gereed eind 2018. Daar wordt ook een plan van aanpak opgesteld voor de verdere reductie van het aantal structuur- en procesindicatoren in latere jaren. (Onderhandelaarsakkoord)
 2. Partijen spreken af om het principe van registratie aan de bron leidend te laten zijn.Ambitie is om in 2020 de deelname aan keurmerken en kwaliteitsregistraties volledig te baseren op reguliere zorggegevens in bronsystemen. (Onderhandelaarsakkoord)
 3. Partijen spreken af dat de governance voor de uitwerking van medisch inhoudelijke richtlijnen wordt aangepast. De aanpassing houdt in dat instellingen voor MSZ, naast de reeds betrokken wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties, een toetsende rol krijgen op de uitvoeringsconsequenties van de aanbevelingen in de richtlijnen en kwaliteitskaders als die significante organisatorische en/of financiële gevolgen hebben, zonder dat dit tot vertraging leidt. De nieuwe werkwijze wordt door partijen voor 1 maart 2019 vastgesteld. De verankering van de bestuurlijke afspraken hieromtrent zal plaatsvinden in het document “Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0” en de Aqua leidraad. (Onderhandelaarsakkoord)
 4. Het landschap van kwaliteitsregistraties is complex. Partijen stellen, in samenwerking met Zorginstituut Nederland, vóór 1 juli 2018 een onafhankelijke commissie in die verkent hoe te komen tot een efficiënt werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende dataverzameling. Hierbij betrekt de commissie de kennis en ervaring van bijvoorbeeld andere OESO-landen. De commissie brengt uiterlijk 1 november 2018 advies uit aan VWS. In overleg met partijen bepaalt VWS wat de vervolgacties moeten zijn. (Onderhandelaarsakkoord)
 5. We schrappen dubbele registraties. Indien er sprake is van een ziekenhuisbrede accreditatie die mede gebaseerd is op professionele normen, zijn losse afdelings- en specialisme-specifieke overlappende accreditaties niet meer gewenst. Kwaliteits- en opleidingsvisitaties blijven bestaan. (Onderhandelaarsakkoord)
 6. Partijen spreken af dat datasets binnen de kwaliteitsregistraties worden gestandaardiseerd met behulp van ZIB’s en de BgZ. Er wordt door partijen in 2019 een plan opgesteld ten aanzien van het reduceren van het aantal te registreren items. Daarnaast geldt voor nieuwe kwaliteitsregistraties dat deze in principe automatisch worden gevuld vanuit gestandaardiseerde gegevens, met de ambitie dat dit uiterlijk in 2020 ook geldt voor de bestaande kwaliteitsregistraties. Daar waar geautomatiseerde vulling van kwaliteitsregistraties via gestandaardiseerde gegevens niet mogelijk of wenselijk is treden partijen met elkaar in overleg in het Bestuurlijk Overleg Transparantie en kunnen partijen gezamenlijk besluiten op onderdelen niet-geautomatiseerde uitvragen toe te staan. (Onderhandelaarsakkoord)
 7. Toezien op de in het Informatieberaad gemaakte afspraken over het gebruik van eenduidige gegevens voor verpleegkundigen (via zorginformatiebouwstenen en snomed) en implementeren van voorzieningen om veilig en betrouwbaar informatie te delen tussen zorgverleners (continu)
 8. 80% van de ziekenhuizen en universitair medisch centra inrichten op horizontaal toezicht (2020). Bij horizontaal toezicht maken zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken om de rechtmatigheid van declaraties te beoordelen via procescontrole vooraf in plaats van gegevensgerichte controle achteraf.
 9. Bevorderen van het inzicht in de eisen, richtlijnen en kaders waar Nederlandse ziekenhuizen aan moeten voldoen. Voorgesteld wordt een centraal overzicht te bieden aan welke eisen, richtlijnen en kaders Nederlandse ziekenhuizen moeten voldoen, zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande bronnen en databases. De NVZ werkt samen met betrokken partijen een plan daartoe uit (besluitvorming november 2018).

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht