Actiepunten VWS: paramedische zorg

De maatwerkaanpak: snappen of schrappen

 1. Uniformeren opzet van zorginkoop contracten (algemene bepalingen en declaratieparagraaf) (voor inkoop 2019)
  Gereed: maart 2018, trekker: ZN
 2. Diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH):
  • Uniformeren gebruik van DCSPH-codes (oplossings- en implementatievoorstel)
   Gereed: medio 2018, trekker: ZN
  • Verbeteren (evt. vervangen) van diagnosecodesystematiek, oplevering onderzoeksrapport
   Gereed: eind 2018, trekker: ZN

  Met het diagnosecoderingssysteem wordt de diagnose en de locatie van de klacht gecodeerd.

 3. Uniformeren items verwijzing in paramedische zorg
  Gereed: eind 2018, trekker: ZN

  Vanwege de verschillende eisen die zorgverzekeraars stellen aan verwijzingen, worden deze door een arts vaak onbedoeld onvolledig ingevuld.

 4. Verbeteren van ICT-ondersteuning:
  • Doorontwikkeling declaratiestandaard PM304
   Gereed onderzoek: 2018, trekker: KNGF/ZN

   Op een basis van een declaratiestandaard levert een paramedicus declaratiegegevens op een gestandaardiseerde manier aan.

  • Afspraken met softwareleveranciers over functionaliteiten die ondersteund moeten worden in declaratieverkeer
   Gereed: 2018, trekker: KNGF, ZN en PPN
 5. Uniformering aanvraagprocedure hulpmiddelen
  Gereed: 2018, trekker: PPN (Ergotherapie Nederland)/ZN
 6. Implementatie van reeds genomen maatregelen, zoals het afschaffen van de herhaalverwijzing, afschaffen van de CSI code 002, etc.
  Gereed: zomer 2018, trekker: KNGF/SKF/PPN/ZN/VWS

  In het kader van het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017-2018 is reeds een aantal maatregelen gerealiseerd dat bijdraagt aan het verminderen van administratieve lasten. Een voorbeeld hiervan is het afschaffen van de herhaalverwijzing bij een behandeling die langer duurt dan 12 maanden. Deze maatregelen blijken nog niet overal goed geïmplementeerd te zijn, waardoor paramedici in de praktijk nog geen verbetering ervaren.

 7. Versimpelen van richtlijn voor het invullen van bepaalde velden in het patiëntendossier en de tussenmeting
  Gereed: januari 2019, trekker: KNGF

  De richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 schrijft voor welke informatie over de behandeling van de patiënt fysiotherapeuten in het EPD moeten registeren. Eén van deze registraties betreft de tussenmeting bij patiënten.

 8. Verbeteren van de toepassing van het patiënttevredenheidsonderzoek
  Gereed (onderzoek): eind 2018, trekker: Patiëntenfederatie/KNGF/ZN
 9. Schrappen van de verplichting polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering aan de patiënt uit te leggen
  Gereed: 2019, trekker: ZN/KNGF
 10. Beperken van de (beheers)audits door externe partijen, door deze zoveel mogelijk onderdeel te laten worden van het kwaliteitssysteem van beroepsgroep
  Gereed: 2020, trekker: KNGF/SKF/ZN

  Tijdens een beheersaudit controleert een externe partij de praktijk- en dossiervoering van fysiotherapeuten.

 11. Vereenvoudigen van de begin- en eindmeting in het EPD en schrappen van de verplichting de meting altijd te doen
  Gereed: 2019, trekker: KNGF/SKF

  Fysiotherapeuten voeren voor elk behandeltraject een begin- en eindmeting uit over de patiënt. De fysiotherapeut registreert de resultaten van de begin- en eindmeting in het EPD.

 12. Onderzoeken hoeveelheid uitzonderingen er zijn op de prestatielijst fysiotherapie
  Gereed: juni 2018, trekker: KNGF/ZN

  De NZa heeft de prestaties die fysiotherapeuten kunnen declareren vastgelegd in de ‘Prestatielijst fysiotherapie’. Zorgverzekeraars kunnen hier uitzonderingen op maken.

 13. Verminderen van hoeveelheid informatie die moet worden aangeleverd bij terug- en doorverwijzingen
  Gereed: 2019, trekker: ZN
 14. Schrappen verplichte beleids- en jaarplannen, met uitzondering van Plusovereenkomsten
  Gereed: april 2018, trekker: ZN/KNGF

  In wetgeving is geen verplichting tot het aanleveren van beleids- en jaarplannen. Zorgverzekeraars vereisen wel een beleids- en jaarplan voor fysiotherapie-praktijken met een plus-contract.

 15. Onderzoeken welke service-aspecten geschrapt of geüniformeerd kunnen worden
  Gereed onderzoek: 2019, trekker: ZN/KNGF/Patiëntenfederatie/PPN

  In inkoopcontracten zijn vaak service-aspecten opgenomen voor fysiotherapeuten. Een voorbeeld van een service-aspect is avondopenstelling.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht