Actiepunten VWS: sociaal domein

De maatwerkaanpak: snappen of schrappen

Op landelijk niveau streven we naar een eenvoudigere uitvoering van de Wmo2015 en de Jeugdwet. We houden de beperkte landelijke voorschriften tegen het licht en doen, als dit mogelijk is, voorstellen voor het schrappen of vereenvoudigen van wet- en regelgeving.

 1. Onderzoek naar de landelijke verantwoording voor jeugdhulpaanbieders (jaardocument zorg) en op basis hiervan voorstellen over vermindering van de regeldruk.
  Gereed: 2018, trekker: VWS
 2. Onderzoeken van de mogelijkheid voor aanpassing van het verplichte cliëntervaringsonderzoek in de Jeugdwet en de Wmo 2015 in relatie tot andere cliëntonderzoeken.
  Gereed: 2019, trekkers: VWS, gemeenten en aanbieders
 3. Aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, zodat het eenvoudiger te bepalen is welke gemeente de kosten van jeugdhulp moet financieren.
  Gereed: 2020, trekker: VWS
 4. Door vereenvoudiging van de eigen bijdrage-regeling in de Wmo 2015 (abonnementstarief) neemt de regeldruk in de uitvoering af.
  Gereed: 2020, trekker: VWS
 5.  

  Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden

  Met de VNG en de branches voor aanbieders worden afspraken gemaakt over het verder verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aan aanbieders en het verdergaand terugdringen van regeldruk. Daar wordt een breed palet aan instrumenten ingezet: wet- en regelgeving en het opstellen van concrete gezamenlijke werkagenda’s. Deze acties zijn er op gericht dat gemeenten en aanbieders de landelijk ontwikkelde standaarden (zoals de uitvoeringsvarianten) consequent toepassen.

 6. Minder administratieve lasten bij aanbieders door verplicht stellen van i-Wmo/i-Jeugd-standaarden.
  Gereed: 2019, trekker: VWS
 7. Minder administratieve lasten door afspraken over verdere standaardisering van informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders, uniformering van werkwijzen en bieden van concrete ondersteuning.
  Gereed: 2018, trekkers: VNG, gemeenten branches en VWS
 8. Minder tussentijdse uitvraag van informatie bij jeugdhulpaanbieders door beter informeren van gemeenteraden over beschikbare gegevens.
  Gereed: 2018, trekker: VWS
 9. Verbeteren informatie-uitwisseling tussen professionals door zo nodig wetgeving over gegevensuitwisseling in sociaal domein aan te passen.
  Gereed: 2021, trekkers: BZK, VWS, SZW, OCW en JenV
 10.  

  Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?

  Met gemeenten, aanbieders, accountants en toezichthouders gaan we aan de slag om te komen tot een eenvoudigere inrichting van het verantwoordingsregime. Gemeenten zetten bijvoorbeeld in op een vereenvoudiging van de verantwoording en een verschuiving van de materiële controle naar een meer inhoudelijke verantwoording. Dit doen we via het ondersteunen van pilots in gemeenten en via regeldruksessies met aanbieders.

 11. Experimenten voor vereenvoudiging van de financiële en inhoudelijke verantwoording.
  Gereed: 2020, trekkers: BZK samen met VNG, VWS en accountants
 12. Sessies met professionals over vereenvoudigen en schrappen van regels die worden opgelegd door de aanbieder, toezichthouders of andere partijen.
  Gereed: 2019, trekkers: VWS samen met aanbieders en betrokken actoren

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht