Actiepunten VWS: verpleeghuizen

De maatwerkaanpak: snappen of schrappen

 1. We verminderen externe verantwoordingslast door gebruik te maken van een vastgesteld uniform kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bij de uitvoering van dit kader kijken we de komende jaren naar een verdere reductie van administratieve lasten.
  Kader gereed: 2017 / verdere uitwerking 2018-2020, trekkers: VWS, ZiNL en betrokken veldpartijen
 2. We vereenvoudigen de regeling meerzorg: deze kan nu meerjarig worden toegekend en bij zorg in natura is verantwoording op uurbasis niet meer nodig. De aanvraagprocedures worden momenteel opnieuw bekeken en waar mogelijk vereenvoudigd.
  Gereed: 2018, trekker: VWS
 3. We vereenvoudigen en digitaliseren het aanvraag-, machtiging, en declaratieproces voor mondzorg-professionals in de Wlz.
  Gereed: 2018, trekkers: ZiNL, ZN, CAK en VWS
 4. We verminderen de administratieve lasten voor cliënten met een complexe zorgvraag die uit meer domeinen zorg krijgen. Hiernaar doen wij onderzoek in het project OPAZ (ondersteuning passend zorgaanbod).
  Gereed: 2018, trekkers: VWS en veldpartijen
 5. We verminderen de administratieve lasten bij de zorginkoop door het stimuleren van meerjarige contracten en het voorkomen van dubbele uitvragen.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: ZN, VWS en zorgkantoren
 6. We schrappen interne regelgeving. Door het programma Waardigheid en Trots op locatie worden tweemaal per jaar alle verpleeghuiszorglocaties die dat willen bezocht. Met hen wordt gekeken naar het verbeteren van het werkproces en het verminderen van interne regels. Veel goede voorbeelden zijn reeds beschikbaar, waaronder ook vereenvoudigingen in het zorgleefplan.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: VWS, zorgkantoren, ZiNL, NZa en aanbieders
 7. Naast de aanpak Waardigheid en Trots ondersteunen wij zorgaanbieders die dat willen intensief bij het zelf aanpakken van regeldruk. Dit doen we door aanvullend onderzoek te doen bij deze aanbieders naar de onderliggende herkomst van regelgeving en door ondersteuning bij het reduceren van de regeldruk.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: ActiZ, vakbonden, VWS en betrokken systeempartijen
 8. Wij investeren samen met veldpartijen in het permanent schrappen van overbodige regelgeving door het organiseren van schrapsessies in het land.
  Gereed: 2018-2021, trekkers: brancheorganisaties, vakbonden, cliëntorganisaties, beroepsorganisaties en VWS
 9.  

  Ruimte voor experimenteren: kan het ook anders?

 10. We verminderen de administratieve lasten door te experimenteren met:
  • Persoonsvolgende Bekostiging;
  • Het afgeven van een indicatieadvies door zorgaanbieders;
  • Domein overstijgende samenwerking.

  Gereed: 2018-2020, trekkers: VWS, NZa, Ciz, ZN, brancheorganisaties en cliëntorganisaties

 11. Op initiatief van het LOC werken 52 verpleeghuizen aan ‘Radicale Vernieuwing’. Bij deze beweging staat de relatie tussen cliënt, naasten en zorgverlener centraal. Dit leidt tot minder regels en procedures.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: LOC en VWS
 12.  

  Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden

 13. We verminderen de administratieve lasten voor PGB-houders door te investeren in een nieuw budgethouders portaal (PGB 2.0-systeem).
  Gereed: 2018, trekker: VWS
 14. Onder regie van het zorginstituut werken wij aan eenduidige en eenvoudige gegevens uitwisseling in de keten door middel van aan het ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’.
  Gereed: 2020, trekker: ZiNL
 15. Door de integrale- en maximumtarieven is de gegevens uitvraag bij zorgaanbieders in het kader van het budget- en nacalculatieproces sterk vereenvoudigd. Onder regie van de NZa worden verdere verbeteringen op het terrein van verantwoording en controleprocessen doorgevoerd.
  Gereed: 2018-2020, trekkers: NZa en VWS
 16. Wij onderzoeken samen met ICT leveranciers in de verpleeghuiszorg of vereenvoudigingen in de registratiesystemen mogelijk zijn.
  Gereed: 2019, trekkers: VWS, systeempartijen, ICT leveranciers, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en beroepsorganisaties
 17.  

  Regelarm werken in de praktijk

 18. We investeren in goede communicatie. Er komt een website waar informatie is te vinden over geldende wet- en regelgeving. Hier kunnen ook vragen worden gesteld over het terugdringen van administratieve lasten en goede voorbeelden worden uitgewisseld. Indien wet- en regelgeving kan worden aangepast of ‘geschrapt’ wordt opgeschaald naar landelijke partijen (permanente mogelijkheid tot schrapsessie). Dit voorkomt dat er op de werkvloer onnodig wordt geadministreerd.
 19.  

  De kraan dichtdraaien

 20. We voorkomen zo veel als mogelijk het tot stand komen van nieuwe regelgeving en kijken bij nieuwe regelgeving kritisch naar de administratieve lasten die hiermee samenhangen.
  Gereed: permanent, trekker: VWS
 21. Bij nieuwe regelgeving kijken we ook naar regelgeving die niet direct uit de zorg komt. Bijvoorbeeld regelgeving rondom ARBO, brandveiligheid en de AVG. Waar nodig gaat VWS met betrokken departementen in overleg.
  Gereed: permanent, trekker: VWS

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht