Actiepunten VWS: wijkverpleging

 1. Schrappen van de minutenregistratie, inclusief:
  • Schrappen van het registreren van zorg die verleend is conform het zorgplan (ORDZ)
  • Verminderen van registraties in het kader van accountantscontrole

  Gereed: 2018, trekker: NZa

  Veel wijkverpleegkundigen houden tot op vijf minuten gedetailleerd bij hoeveel tijd aan zorg zij hebben geleverd.

 2. Schrappen van de verplichting om bij elke wijziging van het zorgplan opnieuw een handtekening van de cliënt nodig te hebben (ORDZ)
  Gereed: tweede helft 2018, trekker: Actiz/BTN
 3. Het weer terugbrengen van richtlijnen tot richtlijnen, in plaats van het verworden van richtlijnen in verplichte afvinklijstjes, namelijk:

  1. Betere implementatie van het niet meer standaard afvinken risicosignalering (ORDZ)
   Gereed: eerste helft 2018, trekker: V&VN

   Het signaleren van risico’s bij cliënten is voor wijkverpleegkundigen een belangrijk onder deel van het vak. Dit hoeft echter niet bij elke cliënt verplicht te worden gedaan op basis van een standaard afvinklijst.

  2. Schrappen van de verplichting om elk half jaar zorg te evalueren (ORDZ)
   Gereed: tweede helft 2018, trekker: V&VN
  3. Vereenvoudigen van machtigingen/aanvraagprocedure voor hulpmiddelen (ORDZ)
   Gereed: tweede helft 2018, trekker: ZN
  4. Schrappen dat de cliënt de verpleegkundige moet machtigen voor het toedienen van medicatie (ORDZ)
   Gereed: eerste helft 2018, trekker: BTN
  5. Schrappen van het verplicht vragen van een ‘uitvoeringsverzoek’ van artsen voor risicovolle handeling (ORDZ)
   Gereed: tweede helft 2018, trekker: V&VN

   Uitvoeringsverzoeken zijn op basis van de Wet BIG alleen nodig bij voorbehouden handelingen en niet bij risicovolle handelingen.

  6. Schrappen van het standaard invullen van de arbochecklist bij iedere cliënt
   Gereed: tweede helft 2018, trekker: BTN/Actiz

   De Arbocheck is een beoordeling van de fysieke arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers zorg moeten verlenen.

  7. Schrappen van de verplichting de zelfredzaamheidsmatrix standaard in te vullen bij elke cliënt
   Gereed: tweede helft 2018, trekker: VWS

   De Zelfredzaamheid-Matrix brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart.

  8. Ontwikkelen van een programma van eisen voor het elektronisch cliëntendossier (ECD) in de verpleeg- en verzorgingshuizen- en thuiszorgsector, onder andere gericht op het beter ondersteunen van de wijkverpleegkundige bij de uitvoering van het zorgproces
   Gereed: eind 2018, trekker: ActiZ/BTN
  9. Onderzoeken van registratielasten wijkverpleegkundigen veroorzaakt door zorginkoop contracten, incl. ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij zorginkoop (product: plan van aanpak verbeterpunten inkoop 2020)
   Gereed: oktober 2018, trekker: ZN
  10. Uniformering (deel van de) algemene bepalingen en declaratieparagraaf van zorginkoopcontracten (voor contractering 2019)
   Gereed: eerste helft 2018, trekker: ZN

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht