Sociaal domein

Het uitgangspunt in de Jeugdwet en de Wmo 2015 is dat gemeenten maatwerk bieden bij de ondersteuning van cliënten. Gemeenten hebben ten tijde van de decentralisatie veel ruimte gekregen om de uitvoering zelf vorm te geven. Deze diversiteit in procedures en werkwijzen van gemeenten vormt één van de belangrijkste knelpunten voor zorgaanbieders en professionals. Door meer landelijke uniformering van werkwijzen en standaardisering van de informatie-uitwisseling kan deze diversiteit worden begrensd. Tegelijkertijd komen er ook regels voort van zorgaanbieders zelf en controlerende instanties. De schrapsessies hebben als doel om, door met elkaar om tafel te gaan en het gesprek te starten, wederzijds begrip te creëren en er samen voor te zorgen dat regels worden geschrapt.