6. Standaardisering informatie-uitwisseling gemeenten-aanbieders, etc. (achter op schema)

Minder administratieve lasten door afspraken over verdere standaardisering van informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders, uniformering van werkwijzen en bieden van concrete ondersteuning.

Trekker(s): VNG, gemeenten branches en VWS

Planning: 2018

Toelichting:

In januari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking’ aanvaard. Daarmee zijn gemeenten en zorgaanbieders wettelijk verplicht om te werken met iWmo en iJw: de standaarden die beschikbaar zijn voor de administratieve afhandeling van de zorg.

Daarnaast werkt VWS samen met VNG, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV/CNV aan een programma om het aantal productcodes in de jeugdzorg te vereenvoudigen met een genormeerde tijd. De eerste resultaten worden verwacht in maart 2021.