6. Standaardisering informatie-uitwisseling gemeenten-aanbieders, etc. (op schema)

Minder administratieve lasten door afspraken over verdere standaardisering van informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders, uniformering van werkwijzen en bieden van concrete ondersteuning.

Trekker(s): VNG, gemeenten branches en VWS

Planning: 2021

Toelichting: Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders is gestandaardiseerd door de invoering van de i-WMO en i-Jw standaarden. Daarnaast bieden de standaard administratieprotocollen eenduidigheid en duidelijkheid in de administratieve en financiële verwerking van zorg.

Er lopen nog twee belangrijke projecten:

  1. De taakgerichte variant, waar de minste administratieve lasten mee gepaard gaan, is nog niet als standaard verwerkt. Het ketenbureau van ISD voert hiertoe een project om te komen tot een standaard voor taakgericht financiering.

Vermijdbaar tijdschrijven is de grootste ergernis voor professionals in de jeugdhulp. Dit komt mede door een groot aantal productcodes waarvoor werkelijke tijd moet worden geschreven. FNV, CNV, JZNL, VNG en zijn VWS zijn om deze reden een project gestart om het aantal productcodes terug te berengen en te voorzien van een genormeerde tijd.