8. Verbeteren informatie-uitwisseling tussen professionals (op schema)

Verbeteren informatie-uitwisseling tussen professionals door zo nodig wetgeving over gegevens-uitwisseling in sociaal domein aan te passen.

Trekker(s): BZK, VWS, SZW, OCW, VenJ.

Planning: 2021

Toelichting: Het wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’  is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel biedt een juridische grondslag om noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken.