12. Uitwisseling eenduidige en eenvoudige gegevens in de keten (op schema)

Onder regie van het Zorginstituut werken wij aan eenduidige en eenvoudige gegevensuitwisseling in de keten door middel van het ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’.

Toelichting: Het doel van het actieprogramma iWlz is het versterken van de regie van de cliënt over zijn zorg, met minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

In 2017 is het Zorginstituut in opdracht van het ministerie van VWS gestart met een nieuw ontwerp voor de gegevensuitwisseling binnen de Wlz. De aanleiding was het voornemen van de regering om de administratieve lasten voor alle partijen in de zorg te verminderen. Daarbij wordt de cliënt meer centraal gesteld.

Cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en andere ketenpartners krijgen met het nieuwe model voor gegevensuitwisseling de mogelijkheid gegevens te raadplegen en te registreren ‘aan de bron’. In het netwerkmodel zijn gegevens over indicaties, financiering en beschikbaar aanbod bij de bron beschikbaar, daar waar ze geregistreerd zijn. Gegevens worden maar één keer uitgevraagd en opgeslagen, waarna ze voor aangesloten partijen altijd en overal beschikbaar zijn.

Cliënten krijgen een sterkere informatiepositie, waardoor zij geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun zorgproces. Zij krijgen bijvoorbeeld inzicht in het beschikbare zorgaanbod en in de status van hun zorgproces en hun eigen bijdrage. Bovendien is de cliënt samen met zijn netwerk, eigenaar van zijn eigen gegevens en houdt hij daarop zelf regie. Er is een technisch ontwerp ontwikkeld dat beschrijft hoe de informatie beschikbaar komt, beschikbaar gesteld wordt, en specifiek of generiek te bevragen is – terwijl informatie dus bij de bron blijft.

Bij het zorgproces van een cliënt zijn doorgaans meerdere zorgverleners of zelfs zorgdomeinen betrokken. Om een soepele overdracht van gegevens tussen deze verschillende domeinen mogelijk te maken, dienen de gegevensstandaarden goed op elkaar aan te sluiten. Om dit te bereiken wordt gewerkt met iStandaarden. iStandaarden is een set van informatiestandaarden. Deze bevorderen een snelle en soepele digitale informatieoverdracht. Zodra helder is welke gegevens voor adequate zorg en behandeling noodzakelijk zijn, kunnen deze gegevens met het netwerkmodel op digitale, gestandaardiseerde en beveiligde wijze, mét toestemming van de cliënt, gedeeld worden. Deze gegevens hoeven niet steeds opnieuw te worden aangeleverd en zijn actueel raadpleegbaar. Daarmee is de kans op fouten en dubbele registraties kleiner. 

Het Actieprogramma bestrijkt meerdere jaren. Daarom is het programma opgesplitst in behapbare fasen:

  • Fase 1 (2017): Simulatiemodel maakt veranderproces inzichtelijk
  • Fase 2 (2018): Globaal ontwerp en startarchitectuur vastgesteld
  • Fase 3 (2019 – eerste helft 2020): Detailontwerp afgerond
  • Fase 4 (tweede helft 2020): Realisatie, implementatie en migratie

Waar staan we nu?
In 2019 en 2020 werkt het Actieprogramma samen met de Wlz-partijen hard aan een verdere detaillering van het globale procesmodel. Bij de uitwerking van dat model zijn voor zoveel mogelijk varianten van de diverse dienstverleningsprocessen scenario’s opgesteld. De scenario’s maken het mogelijk om de inhoud van de bronregisters nader te definiëren, zodat alle partijen voor hun taken over de benodigde gegevens kunnen beschikken.

Bestuurlijk akkoord
Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft KPMG de kosten en baten van het nieuwe netwerkmodel in een businesscase afgezet tegen de kosten en baten van het doorontwikkelen van het huidige model. Deze businesscase is in mei 2020 gepresenteerd aan de bestuurders van de betrokken partijen in de keten, waarna in juni 2020 het besluit is genomen te starten met de beproeving in de praktijk van het eerste bronregister: het indicatieregister (heeft een cliënt een Wlz-indicatie of niet).

In het Actieprogramma iWlz zijn de volgende partijen verenigd: CIZ, CAK, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoren, ZorgthuisNl, Valente, GGZ Nederland, Actiz, VGN, Nza en Zorginstituut Nederland.

Meer informatie:

Trekker(s): Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Planning: 2020