16. Kritisch kijken naar nieuwe regelgeving en administratieve lasten (afgerond)

We voorkomen zo veel als mogelijk het tot stand komen van nieuwe regelgeving en kijken bij nieuwe regelgeving kritisch naar de administratieve lasten die hiermee samenhangen.

Toelichting: dit is als volgt ingebed in de organisatie:
Het ministerie van VWS stelt zich tot doel om alleen wet- en regelgeving tot stand te laten komen, waar dit het meest geijkte instrument is. Wanneer er toch wet- en regelgeving wordt gemaakt, worden de regeldrukgevolgen hiervan in kaart gebracht en getoetst door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). De ATR toetst of wet- en regelgeving inderdaad in de meest lastenluwe variant tot stand komt. Per 1 mei 2019 geldt bovendien rijksbreed de verplichting om een MKB-toets te doen bij nieuwe wet- en regelgeving met substantiële regeldrukgevolgen. De MKB-toets is een panelgesprek met 5 à 10 ondernemers of zorgaanbieders om de regeldrukgevolgen te bespreken én te beperken.

Trekker(s): VWS

Planning: Permanent