4. Minder administratie voor cliënten met complexe zorgvraag (op schema)

We verminderen de administratieve lasten voor cliënten met een zorgvraag waarvoor de invulling complex is:

  • de zorgvraag overstijgt zorgwetten en kennisgebieden
  • de zorgvraag wordt steeds groter
  • de zorgvraag is afwijkend en wisselt snel in intensiteit
  • de zorgvraag betreft meerdere aandoeningen of beperkingen, of gaat samen met gedragsproblemen en/of problemen op meerdere levensgebieden, zoals verslaving, schulden of justitiële problemen
  • de zorgvraag is gezinsbreed, gevarieerd, en een opstapeling van zorgvragen binnen een gezin

Binnen het programma OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod) wordt op verschillende manieren gekeken hoe de administratieve lasten die bij een dergelijke zorgvraag komen kijken, verminderd kunnen worden.

Toelichting:

Het doel van het programma OPaZ is om structurele oplossingen te vinden die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Dit gebeurt op basis van de situaties en ervaringen van cliënten en professionals, in samenwerking met lokale praktijkinitiatieven en ondersteund door een denktank. Deze denktank bestaat uit o.a. zorgprofessionals, zorgvragers en/of hun omgeving, medewerkers van zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeentes.

De zoektocht naar oplossingen begint voor OPaZ steeds bij de personen om wie het gaat, en hun leefwereld. Specifiek voor het verminderen van administratieve lasten focust OPaZ zich op een aantal aandachtsgebieden: ‘rommelruimte’ en cliëntondersteuning.

Rommelruimte

Het grootste deel van de administratieve lasten wordt veroorzaakt doordat zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeentes en andere partijen met een rapportageverplichting moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De kaders die hiervoor zijn opgesteld worden vaak ingevuld met een grote hoeveelheid stuur-, controle- en monitorgegevens. Het registreren van deze gegevens gebeurt meestal door de zorgprofessionals en de zorgvrager en/of zijn omgeving, en zorgt voor veel administratie.
Parallel aan alle activiteiten die binnen het programma [Ont]Regel de Zorg plaatsvinden om regeldruk en administratieve lasten te verminderen, heeft OPaZ zich verdiept in het thema ‘rommelruimte’. Er is gekeken naar de regelvrijheid van organisaties en professionals, en er is verkend hoeveel ruimte wet- en regelgeving biedt als je er op een andere manier naar kijkt. Inmiddels wordt er binnen een aantal gemeenten al gewerkt met een budget dat door zorgaanbieders, die maatwerk willen leveren en/of innovaties willen doorvoeren, kan worden benut. De administratieve lasten hiervoor zijn laag.

Over deze manier van kijken en de succesfactoren, heeft OPaZ een rapport gepubliceerd.

Meer weten? Lees mee in het rommeldossier.
 

Cliëntondersteuning

Zeker als er sprake is van een zorgvraag waarvoor de invulling complex is, heeft het betrekken van een ervaren cliëntondersteuner veel toegevoegde waarde. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk, weet de weg binnen de zorg en de administratie die daarbij komt kijken, vertaalt de zorgvraag naar mogelijkheden binnen het aanbod, en kijkt levensbreed met de cliënt mee. Dit zorgt voor een efficiënt proces met als gevolg minder administratieve laten en het maken van de juiste keuzes. Iedereen heeft recht op gratis cliëntondersteuning.
 

Meer weten?

Lees de algemene informatie over cliëntondersteuning.

Trekker(s): VWS en veldpartijen

Planning: 2021