5. Stimuleren meerjarige contracten en geen dubbele uitvragen bij zorginkoop (afgerond)

We verminderen de administratieve lasten bij de zorginkoop door het stimuleren van meerjarige contracten en het voorkomen van dubbele uitvragen.

Toelichting: zorgkantoren zijn onderdeel van de zorgverzekeraars en kopen zorg in die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot 2018 moesten zorginstellingen elk jaar opnieuw onderhandelen en een nieuw zorginkoopcontract afsluiten met het zorgkantoor. Vanaf 2018 worden meerjarige zorginkoopcontracten voor de duur van 3 jaar afgesloten. Dit betekent dat zorgaanbieders en zorgkantoren niet meer elk jaar met elkaar hoeven te onderhandelen, waardoor de zorgaanbieder meer financiële zekerheid heeft maar dus ook de administratieve lasten verlaagd worden.

Zorginstellingen komen alleen in aanmerking voor een meerjarig contract als ze in het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van het meerjarige contract gedurende het hele jaar een contract met het zorgkantoor hadden. Naast meerjarige contracten zijn er nog meer afspraken gemaakt die de administratieve lasten verlagen. Zo is er een landelijk inkoopkader vastgesteld en is afgesproken dat alle zorgaanbieders in Nederland, onafhankelijk van met welk zorgkantoor zij onderhandelen, een gezamenlijk basistarief krijgen. Hierbij is het mogelijk om bovenop dit basistarief een opslag te verdienen, door uit te blinken in één of meer thema's waar het zorgkantoor uit de regio de nadruk op legt. De driejarige contracten die in 2018 zijn afgesloten, lopen eind 2020 af. Er is besloten dat met ingang van 2021 opnieuw meerjarige contracten worden afgesloten voor de duur van drie jaar. Ook het landelijke en regionale inkoopkader worden voor een periode van 3 jaar vastgesteld. Per 1-1-2021 moeten de volgende driejarige contracten ingaan.

Bekijk het nieuwe meerjarige zorginkoopkader op de website zn.nl.

Trekker(s): ZN, VWS en zorgkantoren

Planning: 2018-2020