6. We schrappen interne regelgeving (afgerond)

Door het programma Waardigheid en Trots op locatie worden tweemaal per jaar alle verpleeghuiszorglocaties die dat willen bezocht. Met hen wordt gekeken naar het verbeteren van het werkproces en het verminderen van interne regels. Veel goede voorbeelden zijn reeds beschikbaar, waaronder ook vereenvoudigingen in het zorgleefplan.

Er lopen verschillende initiatieven om instellingen te ondersteunen bij het schrappen van interne regelgeving, Hieronder worden deze initiatieven kort beschreven.

Ontregelbus

De [Ont]Regelbus rijdt sinds het najaar van 2019 door Nederland. Zij gaat op bezoek bij tientallen instellingen in de zorg (verpleeghuizen, GGZ-instellingen, ziekenhuizen, wijkverpleging en gezondheidscentra) om op zoek te gaan naar oplossingen voor de interne regeldruk. In drie sessies worden zorgverleners ondersteund om concreet aan de slag te gaan met interne regeldruk. Tussen de sessies door gaat de instelling zelf, onder begeleiding van de Ontregelcoach, verder met het terugdringen van de interne regels waar de werkvloer de meeste regeldruk van ervaart. Ook maakt de [Ont]Regelbus een tussenstop bij het ministerie van VWS zelf om aan de slag te gaan met onnodige bureaucratie. Na de zomer 2020 wordt de tussenrapportage met de eerste ervaringen van deelnemers verwacht. Meer informatie over hoe een traject met de [Ont]Regelbus eruit ziet is hier te vinden. ordz.nl/ontregelbus. 

Waardigheid & Trots Op Locatie

Het programma waardigheid & trots op locatie heeft van oktober 2019 tot mei 2020 ongeveer 500 verpleeghuislocaties bezocht en ze een spiegel voorgehouden hoe ze het doen t.o.v. het kwaliteitskader. Daaruit blijkt o.a. dat driekwart van de medewerkers van mening is dat zij niet onnodig gegevens registreren en dat de organisatie de administratieve lasten zoveel mogelijk probeert te beperken. Ongeveer 85% van de managers, beleidsmedewerkers, cliënten en familie vindt dat ook. Toch geeft ruim een derde van de locatiemanagers geeft aan dat er issues zijn op dit vlak, waar ze mee aan de slag gaan. Een derde daarvan geeft aan mee te doen of te hebben gedaan aan schrapsessies. Regeldruk is daarnaast integraal onderdeel van de ondersteuning die locaties ontvangen bij de implementatie van het Kwaliteitskader. Het zijn echter niet altijd de regels die belemmeren, maar ook de manier waarop er mee om wordt gegaan. Zo worden registraties bij voorkeur gebruikt ter ondersteuning van het bieden persoonsgerichte zorg (zorgleefplannen, ECD) en t.b.v. het bieden van veilig zorg en verbetering (MIC en MIM-meldingen).

Meer informatie over Waardigheid & Trots Op Locatie is hier te vinden. https://www.waardigheidentrots.nl/programmas/waardigheid-en-trots-op-locatie/.

Schrap- en Snapsessies

Schrapsessies: deze vinden plaats met zorgorganisaties. Aan de hand van de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ maken zij de regeldruk binnen de eigen organisatie inzichtelijk. Aan het einde van een schrapsessie heeft elke zorgorganisatie een top 3 van regels en registraties geformuleerd waaraan ze gaan werken. Vilans brengt deze inzichten samen om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de knelpunten van regeldruk.  

Snapsessies: deze zijn bedoeld om zorgorganisaties met elkaar en met partijen uit het veld (beroepsverenigingen, controlerende partijen, brancheorganisaties) in gesprek te laten gaan. Hierdoor leren ze elkaar beter begrijpen, leren ze bestaande registraties beter te begrijpen en ontdekken ze waar aanpassingen noodzakelijk zijn.  


Trekker(s): VWS, zorgkantoren, ZiNL, Nza en aanbieders

Planning: 2018-2020