7. Ondersteuning zorgaanbieders bij het zelf aanpakken van regeldruk (op schema)

Naast de aanpak Waardigheid en Trots ondersteunen wij zorgaanbieders die dat willen intensief bij het zelf aanpakken van regeldruk. Dit doen we door aanvullend onderzoek te doen bij deze aanbieders naar de onderliggende herkomst van regelgeving en door ondersteuning bij het reduceren van de regeldruk.

Toelichting: Voor het overgrote deel van de actiepunten geldt dat deze op landelijk niveau moeten worden opgelost. Naarmate het programma vorderde, bleek steeds vaker dat regeldruk ook bij instellingen zelf ontstaat. Bijvoorbeeld vanwege landelijke richtlijnen die te strikt worden vertaald door de organisatie of intern beleid dat vaak verandert en niet goed te vinden is voor de medewerkers.

Met als doel ‘Minder regeldruk, meer tijd voor zorg!’ is eind 2018 in de Langdurige zorg een programma gestart om regeldruk door administratieve handelingen te verminderen. Tijd voor administratieve handelingen die niet besteed kan worden aan  de cliënt. Dat zorgt voor een verhoogde werkdruk en vermindert het werkplezier van zorgverleners. Er vinden verschillende soorten activiteiten plaats: 

  • Ontregel-labs: op digitale wijze werken zorgorganisaties, inhoudelijke experts en externe partijen samen om te ontdekken wat de oorzaken van regeldruk zijn, welk gedrag er aan ten grondslag ligt en wordt er geëxperimenteerd om tot mogelijke oplossingen voor regeldruk te komen.  
  • Kennisproducten: Alle vraagstukken, resultaten en (kennis)producten rondom ontregelen en regeldruk in de langdurige zorg krijgen een plek op het  Kennisplein Gehandicaptenzorg en Zorg voor Beter. Hier zijn niet alleen de ontwikkelingen van het programma te vinden, maar ook die van andere landelijke partijen of zorgaanbieders.  

De focus van het programma ligt vanaf 2020 op het werken aan de achterliggende oorzaken van regeldruk-problemen, het formuleren van oplossingen van de problemen en het toepasbaar maken van de oplossingen op grotere schaal. In het rapport: ‘5 oorzaken van registratielasten in de ouderenzorg’, is te lezen wat de belangrijkste oorzaken van regeldruk zijn en hoe deze regeldruk tot stand komt.

Het gaat in zijn algemeenheid niet alleen om interne, maar ook voor externe regeldruk. Op de website van Vilans is meer over het programma te lezen. Het programma duurt tot 2022.

Een ander initiatief is de beweging ‘Radicale vernieuwing van regels naar relaties’ waar het beperken van regeldruk ook een speerpunt is. Meer informatie over ‘Radicale vernieuwing’ kunt u vinden bij actiepunt 10. Ten slotte is ook de [Ont]Regelbus beschikbaar om in de gehandicaptenzorg te faciliteren bij het zelf aanpakken van regeldruk.

Meer weten?


Trekker(s): Actiz, vakbonden, VWS en betrokken systeempartijen

Planning: 2018-2022