1. Uniform kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (afgerond)

We verminderen externe verantwoordingslast door gebruik te maken van een vastgesteld uniform kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bij de uitvoering van dit kader kijken we de komende jaren naar verdere reductie van administratieve lasten.

Toelichting:
Met de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 is een omslag gemaakt om de kwaliteit van zorg op locatieniveau te verbeteren. Het kwaliteitskader beschrijft wat bewoners en hun families van goede verpleeghuiszorg mogen verwachten. Daarnaast zijn in het kwaliteitskader ook eenduidige kwaliteitseisen voor inkoop, toezicht en verantwoording beschreven. Hierdoor worden alleen nog kwaliteitsindicatoren uitgevraagd die voortvloeien uit het uniform kwaliteitskader en worden er geen aanvullende indicatoren meer uitgevraagd.

Een van de uitgangspunten bij het kwaliteitskader is dat registratie geen doel op zich is maar moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Ter illustratie: in 2019 is het aantal indicatoren op gebied van basisveiligheid verlaagd. Drie indicatoren zijn verplicht, te weten Advance Care Planning (ACP), het bespreken van medicatiefouten in het team en aandacht voor eten en drinken. Twee overige indicatoren mogen zorgprofessionals samen met de organisatie en de cliëntenraad zelf kiezen. Omdat het aantal indicatoren verlaagd is, zijn zorgverleners minder tijd kwijt aan administratie. Zorgverleners hebben zo dus meer tijd om zorg te verlenen. De nieuwe werkwijze geeft nog steeds goed inzicht in de kwaliteit van zorg. Dit inzicht is belangrijk om tot op de werkvloer te kunnen blijven leren en verbeteren, het centrale element van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector is overigens de eerste sector in de zorg waar zorgpersoneel en organisaties zélf kwaliteitsindicatoren kunnen kiezen.

Meer weten?


Trekker(s): VWS, ZiNL en betrokken veldpartijen.

Planning:
Kader gereed: 2017
Verdere uitwerking: 2018-2020