12. Uitwisseling eenduidige en eenvoudige gegevens in de keten (op schema)

Onder regie van het Zorginstituut werken wij aan eenduidige en eenvoudige gegevensuitwisseling in de keten door middel van het ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’.

Toelichting: 

Omdat het ministerie van VWS de administratieve lasten voor alle partijen in de zorg wil verminderen, kreeg het Zorginstituut in 2017 het verzoek een nieuw ontwerp te maken voor de gegevensuitwisseling binnen de zorg.

Onder regie van het Zorginstituut werkt het Actieprogramma Informatievoorziening iWlz sindsdien aan het zogenoemde ‘netwerkmodel’. Met dit model worden gegevens over indicaties, bemiddeling en geleverde zorg maar één keer uitgevraagd en opgeslagen, waarna ze voor aangesloten partijen altijd en overal beschikbaar zijn. Cliënten krijgen een sterkere informatiepositie, waardoor zij geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun zorgproces. Zij krijgen bijvoorbeeld inzicht in het beschikbare zorgaanbod en in de status van hun zorgproces en hun eigen bijdrage. Bovendien is de cliënt, samen met zijn netwerk, eigenaar van zijn eigen gegevens en houdt hij daarop zelf regie.

Bij het zorgproces van een cliënt zijn doorgaans meerdere zorgverleners of zelfs zorgdomeinen betrokken. Om een soepele overdracht van gegevens tussen deze verschillende domeinen mogelijk te maken, dienen de gegevensstandaarden goed op elkaar aan te sluiten. Om dit te bereiken wordt gewerkt met iStandaarden. iStandaarden is een set van informatiestandaarden. Deze bevorderen een snelle en soepele digitale informatieoverdracht. Zodra helder is welke gegevens voor adequate zorg en behandeling noodzakelijk zijn, kunnen deze gegevens met het netwerkmodel op digitale, gestandaardiseerde en beveiligde wijze, en indien nodig mét toestemming van de cliënt, gedeeld worden. Deze gegevens hoeven niet steeds opnieuw te worden aangeleverd en zijn actueel raadpleegbaar. Daarmee is de kans op fouten en dubbele registraties kleiner. 

Het Actieprogramma bestrijkt meerdere jaren. Daarom is het programma opgesplitst in behapbare fasen:

  • Fase 1 (2017): Simulatiemodel maakt veranderproces inzichtelijk
  • Fase 2 (2018): Globaal ontwerp en startarchitectuur vastgesteld
  • Fase 3 (2019 – eerste helft 2020): Detailontwerp afgerond
  • Fase 4 (tweede helft 2020 - 2022): Realisatie en beproeving van het eerste register (indicatieregister)

Waar staan we nu?
In 2021 heeft het Actieprogramma samen met enkele koplopers het indicatieregister gerealiseerd evenals het benodigde netwerk om raadplegingen op het indicatieregister te ondersteunen. Hiermee kan op termijn het indicatiebericht (IO31) worden vervangen. Dit is de eerste cruciale stap naar een netwerkmodel waarin ook andere registers worden gerealiseerd.

Bestuurlijk akkoord
Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft KPMG de kosten en baten van het nieuwe netwerkmodel in een businesscase afgezet tegen de kosten en baten van het doorontwikkelen van het huidige model. Deze businesscase is in mei 2020 gepresenteerd aan de bestuurders van de betrokken partijen in de keten, waarna in juni 2020 het besluit is genomen te starten met de beproeving in de praktijk van het eerste bronregister: het indicatieregister (hierin is vastgelegd of en in hoeverre een cliënt recht heeft op Wlz zorg). Elke vervolgstap wordt opnieuw voorgelegd aan bestuurders van deelnemende partijen alvorens deze stap wordt gezet.

In het Actieprogramma iWlz zijn de volgende partijen verenigd: CIZ, CAK, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoren, ZorgthuisNl, Valente, de Nederlandse ggz, Actiz, VGN, Nza en Zorginstituut Nederland.

Meer informatie:

Trekker(s): Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Planning: 2022