2. De regeling meerzorg vereenvoudigen (afgerond)

We vereenvoudigen de regeling meerzorg: deze kan nu meerjarig worden toegekend en bij zorg in natura is verantwoording op uurbasis niet meer nodig. De aanvraagprocedures worden momenteel opnieuw bekeken en waar mogelijk vereenvoudigd.

Toelichting:
Als er blijvend intensieve zorg nodig is, kan er een Wlz-indicatie worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of er wordt voldaan aan de voorwaarden. Indien dit het geval is, krijgt de cliënt een Wlz-indicatie. In deze Wlz-indicatie staat een zorgprofiel dat correspondeert met een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg.

Soms heeft een cliënt meer zorg nodig dan mogelijk is binnen het zorgprofiel. Als het niet mogelijk is om door middel van een herindicatie in een zwaarder zorgprofiel te worden ingedeeld, kan de Regeling Meerzorg uitkomst bieden. De Regeling Meerzorg is bedoeld voor cliënten die meer dan 25% meer zorg nodig hebben dan waar zij op grond van hun zorgprofiel recht op hebben. Deze regeling geldt voor zowel cliënten die in een instelling verblijven als cliënten die thuis hun Wlz-zorg ontvangen. Het zorgkantoor toetst of aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie over de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de Regeling Meerzorg is te vinden op de website van het zorgkantoor in de regio.

Vanaf 1 januari 2019 is het in sommige gevallen ook mogelijk om voor een groep cliënten Meerzorg aan te vragen als ze in een zorginstelling verblijven. Dit heeft als voordeel dat er niet voor elke cliënt apart een aanvraag voor Meerzorg hoeft te worden gedaan. Bij Groepsmeerzorg zijn de extra middelen niet alleen in te zetten voor de cliënt die in aanmerking komt voor Meerzorg, maar ook voor andere cliënten uit zijn directe omgeving. Dit leidt tot meer flexibiliteit in de besteding van de beschikbare middelen. De verantwoording bij de Groepsmeerzorg is eenvoudiger omdat gewerkt wordt met een tarief per dag en niet met een verantwoording per uur.

De afgelopen periode is de Regeling Meerzorg vereenvoudigd. Zo kan Meerzorg meerjarig worden toegekend, afhankelijk van de problematiek en de prognose van de zorgbehoefte. Daarnaast hebben de zorgkantoren een digitaal en uniform aanvraagformulier ontwikkeld, waardoor de aanvraagprocedure vergemakkelijkt is. In het aanvraagformulier voor cliënten in een zorginstelling wordt onderscheid gemaakt of het een nieuwe aanvraag of een herhaalaanvraag betreft. In het geval van een herhaalaanvraag is het aantal vragen dat ingevuld moet worden gereduceerd. Ook is het aanvraagformulier ‘ontdubbeld’ doordat de dubbele vraagstellingen zijn verwijderd. Daarnaast is er voor cliënten in de thuissituatie cliëntondersteuning beschikbaar die kan helpen bij het aanvragen van Meerzorg.

De Regeling Meerzorg wordt regelmatig geëvalueerd. ZN bespreekt jaarlijks met zowel de brancheorganisaties van zorgaanbieders als cliëntenvertegenwoordigers hun ervaringen met de Meerzorgprocedure. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met de werkgroep ‘Wij zien je wel’ over mogelijkheden waarop de Regeling voor cliënten thuis verder versimpeld kan worden op basis van de ervaringen bij de doelgroep Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Indien er relevante ontwikkeling zijn te melden zal deze toelichting aangevuld worden.

Trekker(s): VWS

Planning: 2018