Inspirerende voorbeelden

Lees de voorbeelden uit de praktijk van zorgverleners en organisaties die gestart zijn met het schrappen van regels.

Patiënten Sint Maartenskliniek doen online medicatiecheck met Zorgdoc

Voorafgaand aan hun afspraak met de reumatoloog kunnen patiënten van de Sint Maartenskliniek zelf online hun medicatie controleren. “Om sneller te kunnen voldoen aan de veldnorm op basis van de richtlijn medicatieoverdracht hebben wij, als eerste ziekenhuis in Nederland, de bestaande werkwijze aangevuld met het verifiëren van medicatie via internet, vertelt poliklinisch apotheker Victor Huiskes van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Met als resultaat: een efficiënte uitvoering van de richtlijn medicatieoverdracht, minder kans op fouten en uiteindelijk meer tijd voor de patiënt.

Lees het volledige artikel over ZorgDoc

Tips om registratielast aan te pakken

In het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ voert Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, acties uit het actieplan uit, samen met verschillende partners. Projectleider Else Stapersma deelt op Vilans.nl 9 tips om registratielast aan te pakken. “Niet alleen zorgorganisaties hebben iets te doen om meer tijd voor de cliënt vrij te maken. Ook betrokken beleids-, branche- en beroepsorganisaties hebben informatie en kennis nodig over bewezen interventies.”

Laurentius Ziekenhuis stopt met keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Het Laurentius Ziekenhuis heeft in 2013, 2015 en 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Voor het komend jaar heeft het ziekenhuis echter besloten niet meer deel te nemen aan het keurmerk. Lees verder op Zorgvisie.nl

Diakonessenhuis schrapt 15 van 22 checklists

Het Diakonessenhuis is druk bezig de administratielast op de werkvloer terug te dringen. In de zomer van 2018 schrapte het ziekenhuis 15 van de 22 operatiechecklists. Chirurg Suresh Nagesser en projectleider Mariëlle Lensen vertellen in deze video over de noodzaak en de aanpak.

ZIRE = Zinvol Registreren in UMCG, Radboudumc en Rijnstate

Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate experimenteren met het verminderen van de regeldruk. In het experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) worden registraties beperkt tot een kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren, indicatoren die bruikbaar zijn voor kwaliteitsverbeteringen en van toegevoegde waarde zijn voor patiënten. De ziekenhuizen vragen hiervoor aan instanties – o.a. de IGJ en wetenschappelijke verenigingen – tijdelijke vrijstelling voor het aanleveren van (een deel van) de kwaliteitsmetingen.

In de loop van 2018 en 2019 wordt gekeken welk effect dit heeft op de kwaliteit van geleverde zorg in deze drie ziekenhuizen. Ook wordt gekeken of de regeldruk inderdaad afneemt en of dat leidt tot betere kwaliteit van zorg voor de patiënt. Binnen het experiment krijgen zorgverleners ruimte om zelf te kunnen werken aan het continu verbeteren van kwaliteit van zorg.

Lees ook:
De afdeling intensive care (ic) van het Radboudumc gebruikt nog maar 15 van de 122 kwaliteitsindicatoren om te sturen op kwaliteit. In het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE) hoeft de ic de overige indicatoren niet meer te registreren.

Bron: Zorgvisie (inloggen verplicht)

Radboud UMC

Artsen in de hoofd-halsketen in het Radboud UMC zijn er in 2017 in geslaagd om hun werkwijze zo aan te passen dat ze 150 kwaliteitsindicatoren tijdens het zorgproces vastleggen in plaats van achteraf . Zo boeken ze tien tot veertig procent tijdwinst én verbeteren ze de kwaliteit van zorg.

Alphen aan de Rijn

In de gemeente Alphen aan den Rijn is toegang tot de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning georganiseerd via één consortium van aanbieders. Wmo en Jeugd hebben ieder een ‘eigen’ partij, die als eerste aanspreekpunt functioneert voor inwoners met een hulpvraag. Binnen dit aanspreekpunt zijn meerdere aanbieders onder één samenwerkingsverband ondergebracht. De partijen werken wijkgericht en hebben de opdracht en verantwoordelijkheid om het volledige zorg- en ondersteuningspakket te bieden. Daarbij werken zij, waar mogelijk, zonder beschikkingen en mét een integraal budget. De regeldruk is afgenomen voor de inwoners, omdat zij één aanspreekpunt hebben en niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen of verschillende formulieren moeten invullen en versturen. Zorgaanbieders kunnen door afgenomen administratieve verplichtingen meer tijd aan directe zorg besteden.

Oss

In de wijk Ruwaard, gemeente Oss, is er radicaal gekozen voor een andere aanpak. De héle wijk wordt bekostigd vanuit één budget zodat er zonder budgetschotten geld kan worden ingezet voor de inwoners van Ruwaard, en de regeldruk voor gemeente, zorgaanbieders en inwoners naar beneden gaat. De vraag van de bewoners van de wijk staat hierbij centraal zonder dat er eerst wordt gekeken naar wie er moet betalen of wat dat budget aan activiteiten toestaat.

Op die manier worden burgers niet belast met allerlei procedures, formulieren en instanties, maar is er één aanspreekpunt in de wijk voor alle ‘problemen’ en die op basis van het contact met de inwoners direct passende zorg kan inzetten. Hierdoor vermindert de regeldruk voor burgers, omdat zij niet naar verschillende loketten hoeven en verschillende beschikkingen moeten aanvragen. De zorg die nu wordt ingezet, is meestal eerder en lichter dan de huidige zorg. Omdat er anders gekeken wordt naar de zorgvragen, er integrale plannen gemaakt worden en er sneller wordt gehandeld, wordt er in de wijk gewerkt aan preventie en collectieve oplossingen.

Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede was al bezig met het verminderen van regels en administratieve handelingen. Zo stelde het ziekenhuis voor zijn DarmLevercentrum al eerder 10 succesfactoren vast die in de plaats moeten komen van 229 landelijk te registreren factoren. Deze ervaring zet het ziekenhuis nu in voor de andere afdelingen. Het ziekenhuis werkt hierin nauw samen met de landelijke beweging [Ont]Regel de Zorg. Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers hebben bij de raad van bestuur van het ziekenhuis ideeën voor te schrappen regels ingediend.

Met de top-6 hiervan gaat het ziekenhuis op een aantal afdelingen nu actief aan de slag. Voorbeelden zijn: schrappen van dubbele registraties, bijvoorbeeld door zowel arts als verpleegkundige; slimmer registreren, zoals bloeddrukwaarden niet eerst apart op een werkbriefje noteren maar deze direct opnemen in het elektronisch patiëntendossier en het niet meer registreren van alle (routine)handelingen door de verpleegkundige. (bron: Arts en Auto)

Carintreggeland: interactieve verantwoording

Carintreggeland ontwikkelt een interactief verantwoordingsdocument, dat online is te bereiken. Het principe is eenvoud, aantrekkelijkheid en transparant. Carintreggeland wil dat bereiken door het gebruik van plaatjes, korte filmpjes, cijfers en verhalen; in getal en woord/beeld, harde en zachte informatie.

Het start met een infographic dat toegang geeft tot acht vensters. Door de klikken op een venster wordt informatie geboden over bijvoorbeeld de visie, de locaties, de personeelssamenstelling, de governance, de financiën, enz.

Ook laat Carintreggeland zien wat de uitkomsten zijn van bijvoorbeeld IGJ bezoeken, de interne en externe audits op het gebied van kwaliteit en veiligheid, en kwaliteitssystemen (HKZ/ISO), Carintreggeland zal de verantwoording over 2017 op deze manier vormgeven. Carintreggeland wil met deze verantwoording toegankelijke informatie bieden zonder dat er sprake is van onnodige administratieve lastendruk.

Menzis en Philadelphia sluiten eerste uitkomstcontract gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorginstelling Philadelphia en Menzis hebben het eerste meerjarige contract gesloten in de Wlz dat is gebaseerd op verantwoording op kwaliteit zoals die door cliënten wordt ervaren. Overbodige regelgeving is geschrapt en er is ruimte voor innovatie. Het idee voor dit contract ontstond in 2016.
Philadelphia en Menzis wilden af van de ‘jaarlijkse rituele dansjes’, zegt Bas Bodzinga, directeur Klantbelang van Philadelphia. ‘We kennen elkaar, we vertrouwen elkaar en we kennen de populatie.’ Sindsdien heeft de kennismaking zich verdiept en hebben zorgaanbieder en zorgverzekeraar meer inzicht gekregen in elkaars processen.

Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis: ‘We rekenen elkaar af op het resultaat in plaats van op de regels.’ Het schrappen van de herschikking en van andere overbodige regels, levert tijd op. Bodzinga geeft aan dat er binnen Philadelphia circa 10 fte aan personeel met zorgadministratieve taken bezig is. Als alle zorgkantoren zouden werken zoals Menzis, zou Philadelphia substantieel minder administratief personeel nodig hebben. Zo kunnen de middelen weer ergens anders worden ingezet.

JP van den Bent Stichting

De JP van den Bent Stichting werkt vanuit de centrale gedachte dat het primaire zorgproces leidend moet zijn en niet de administratieve verplichtingen er om heen. Verantwoording afleggen aan de cliënt, dat is het idee. Een conclusie: ‘De grootste winst voor onze organisatie zit in het reflecterend vermogen. Dat is misschien nog wel belangrijker dan nog regelarmer worden.’ Bezien vanuit de bril van de cliënt én de medewerkers, werden bestaande regels tegen het licht gehouden. Er werden al snel drie administratieve handelingen ontdekt die anders kunnen:

  • Versimpeling van het proces van herindicatie;
  • Vereenvoudigen van de meldingen naar de Inspectie (IGJ);
  • Vereenvoudigen van de verantwoording van het zorginkoop proces.

Inmiddels werkt JP van den Bent al geruime tijd met het anders inrichten van deze processen. Dit leverde veel extra tijd op voor de cliënt.