Parallel registreren sterk vereenvoudigd

De zogenoemde parallelliteitsregels in de medisch specialistische zorg worden met ingang van 1 januari 2020 eenvoudiger. Dit zijn regels die voorschrijven wanneer er twee of meer DBC’s naast elkaar (parallel) geregistreerd mogen worden. In de verschillende inventarisaties kwamen de parallelliteitsregels steeds als grootste knelpunt naar voren.

Noodzaak vereenvoudiging

De huidige parallelliteitsregels waarbij het gaat om correct registreren en declareren, sluiten niet goed aan bij de praktijk van ziekenhuizen. Bovendien zijn ze op meerdere manieren te interpreteren en worden ze verschillend toegepast. Bij de nieuwe regels moet dit duidelijker. Daarnaast is er bij de huidige regels verwarring onder zorgaanbieders over het wel of niet mogen starten van een tweede traject.

Effect nieuwe regels

De zorgprofessional kan met de nieuwe regels aan het begin van het zorgproces al de afweging maken of het openen van een tweede DBC gerechtvaardigd is. Ook zijn deze nieuwe regels procesmatig goed in te richten en zijn de gehanteerde begrippen meer in lijn gebracht met de praktijkvoering van ziekenhuizen en de werkwijze van medisch specialisten en andere zorgprofessionals. Daarnaast voorkomen de nieuwe regels zoveel mogelijk dubbele registraties. Koen Venekamp, woordvoerder van ZN: "Als zorgverzekeraars vinden we het geen goede zaak dat de huidige parallelliteitsregels onvoldoende aansluiten bij de praktijk. We vinden het bovendien een goede zaak dat de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverleners hiermee verminderen.”

Resultaat samenwerking

De vereenvoudiging van de parallelliteitsregels is het resultaat van het traject ‘Vereenvoudigen regelgeving MSZ’ waarmee de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in 2017 zijn gestart. De NZa steunt dit initiatief van veldpartijen van harte en neemt ook deel aan dit traject. De NZa heeft de voorgestelde wijzigingen opgenomen in de regeling medische specialistische zorg voor 2020. De NVZ, ZN, NFU, en FMS werken de komende tijd nog een gezamenlijke registratiewijzer uit voor de eenduidige toepassing van de versimpelde regels. Deze wordt eind mei 2019 ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Lees het volledige artikel of bekijk voor meer informatie de Toelichting wijziging regelgeving parallelliteit in de medisch specialistische zorg. Deze actie maakt óók onderdeel uit van het programma Rechtmatige Zorg.