Meer ruimte, minder regeldruk: risicoscreening in de praktijk

In samenwerking met de [Ont]regelbus en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) organiseerde VWS een bijeenkomst over de regeldruk die ontstaat door risicoscreening in de ziekenhuizen. Op een prachtige locatie in Utrecht kwamen afgevaardigden van een aantal ziekenhuizen bijeen om ideeën uit te wisselen over het verminderen van regeldruk binnen de eigen instelling.

De [Ont]regelbus is door het programma [Ont]regel de zorg in het leven geroepen omdat uit de praktijk bleek dat veel actiepunten afkomstig uit de schrapsessies niet landelijk maar voornamelijk lokaal opgelost moesten worden. Een terugkerend onderwerp bij de sessies van de bus is de risicoscreening in de ziekenhuizen. Voorbeelden hiervan zijn de screening op valrisico, delier, ondervoeding en pijn.

De ervaringen binnen de ziekenhuizen met ontregelen zijn heel divers. In het ene ziekenhuis loopt bijv. een pilot waarbij screening, mits goed onderbouwd door de verpleegkundige, volledig achterwege gelaten kan worden. Terwijl in het andere ziekenhuis dit heel lastig is omdat er veel gestuurd wordt, via dashboards, op uitkomsten van die screenings. Meetsystemen en dashboards werken dan ook niet altijd mee in het proces van ontregelen. Informatie die oorspronkelijk bedoeld was om kwaliteit te verbeteren wordt nu vaak gebruikt als sturingsinformatie. Dit kan belemmerend werken in het ontregel proces omdat het door bepaalde betrokkenen wordt gezien als onmisbare informatie.

De IGJ vertelde het belangrijk te vinden dat zorginstellingen zelf kijken naar hoe zij de kwaliteit van zorg willen vergroten en hoe zij kunnen leren en verbeteren. Belangrijk hierbij is wel dat ziekenhuizen de risico’s in kaart hebben en duidelijk hebben en kunnen uitleggen hoe ze die beheersen. Zij gaven ook aan dat het belangrijk is dat instellingen het gesprek aan gaan met de inspectie over hoe zij de zorg inrichten en welke vragen ze daarbij hebben over de richtlijn en het toezicht van de IGJ. De inspecteurs dragen zorg voor het toezicht houden op de kwaliteit van zorg en dat doen zij vooral door in gesprek te gaan met professionals.

De groep aanwezigen ging gedurende de middag uiteen in drie gemengde groepen waarbij drie vragen centraal stonden: hoe kunnen we meer ruimte pakken op de werkvloer, wat weerhoudt ons om die ruimte te pakken en wat hebben we nodig om het anders te durven doen? De gesprekken die hierover werden gevoerd werden als inspirerend en interessant ervaren. Bovendien was het goed om de gedachten van de inspectie hierover te horen. Ideeën en oplossingen werden gedeeld en al snel werd duidelijk dat er meer behoefte is aan onderlinge uitwisseling van ideeën. Medewerkers van verschillende ziekenhuizen willen elkaar opzoeken om te sparren en van elkaar te leren.

Gedurende de dag zijn er mooie ideeën ontstaan en uitgewisseld. Het is nog duidelijker geworden dat er in het ontregelen een grote rol is weggelegd voor zorginstellingen zelf maar dat men hier hulp bij kan krijgen vanuit de inspectie en VWS. We gaan vanuit VWS hier een rol in spelen door contact te houden met de deelnemende ziekenhuizen om te zien hoe zij verder komen met dit onderwerp na deze bijeenkomst. Daarnaast gaan we voorbeelden hiervan delen via de website. Op verzoek van de aanwezigen gaat VWS ook intervisie faciliteren zodat deelnemers onderling van gedachte kunnen wisselen en ervaringen kunnen delen.

Werk je in een ziekenhuis en heb je hier interesse in? Of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op! Op onze website vindt u veel goede voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met regeldruk in de instelling en wij willen hier nog sterker op inzetten! Heeft u een goed voorbeeld dat u graag wilt delen met andere zorginstellingen? Ook hiervoor kunt u contact opnemen.