24. Dubbele registraties schrappen (afgerond)

We schrappen dubbele registraties. Indien er sprake is van een ziekenhuisbrede accreditatie die mede gebaseerd is op professionele normen, zijn losse afdelings- en specialisme-specifieke overlappende accreditaties niet meer gewenst. Kwaliteits- en opleidingsvisitaties blijven bestaan (Onderhandelaarsakkoord).

Trekker(s): FMS

Toelichting:

In het Actieplan (Ont)regel de Zorg zijn drie actiepunten (2, 4, 24) opgenomen om de administratieve lasten die gepaard gaan met accreditatie en visitatie terug te dringen.

De FMS, NFU en NVZ zijn aan de slag gegaan met deze actiepunten in relatie tot instellingsbrede en afdelingsgebonden accreditaties en opleidings- en kwaliteitsvisitaties om te onderzoeken hoe de ervaren administratieve lasten onder ziekenhuizen en zorgprofessionals op deze punten kunnen worden verbeterd. Er zijn inmiddels stappen gemaakt en de beweging om te ontregelen is in gang gezet, waarmee de actiepunten (2, 4, 24) in het kader van het Actieplan (Ont)Regel de Zorg zijn afgerond.

Partijen hebben na onderzoek geconstateerd dat er weinig inhoudelijk overlap is. Dat geeft des te meer aan dat om regeldruk te verminderen het nodig is om verschillende processen beter op elkaar af te stemmen. Vanuit partijenen wetenschappelijke verenigingen zin er daarom verschillende acties ondernomen om processen beter op elkaar af te stemmen.

Voorbeelden hiervan zijn;

  • De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is een project gestart om het visitatiesysteem voor de dialysecentra te herzien. En daarbij de doublure van de HKZ-accreditatie met die van de ziekenhuisbrede visitatie te schrappen.
  • De Nederlandse Vereniging voor Maag- Darm- Leverartsen (NVMDL) en het NIAZ zijn in overleg over het verminderen van overlap. Zij onderzoeken hoe ontdubbeling mogelijk is tussen de NIAZ-audit en de accreditatie van de endoscopieafdeling.
  • Het NIAZ en de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) stemmen activiteiten op elkaar af. Zij hebben onderling een uitwisseling gehouden m.b.t. de inhoud van de ziekenhuisbrede accreditatie en de onderlinge visitatie tussen STZ leden over de inhoud en uitvoering van hun activiteiten.