Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering vereenvoudigd en verbeterd

De Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering zijn vereenvoudigd en verbeterd. Eerder was al afgesproken dat de audits minder vaak plaats hoeven te vinden. Deze acties moeten ervoor zorgen dat de administratieve lasten voor huisartsen rondom de NHG-Praktijkaccreditering naar beneden gaan.

Actiepunt programma [Ont]Regel de Zorg

In het programma [Ont]Regel de Zorg zijn rondom de NHG-Praktijkaccreditering twee doelen opgenomen. Het eerste doel is het verminderen van de frequentie van de accreditering. Begin 2019 is dit eerste doel bereikt. De frequentie werd teruggebracht van eens per jaar naar eens per drie jaar.

Het tweede doel is inmiddels ook bereikt. Op 28 januari werden de verbeterde en vereenvoudigde Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering vastgesteld. Bij de nieuwe normen zijn de kernwaarden en kerntaken van de beroepsgroep (Woudschoten conferentie januari 2019) als uitgangspunt genomen: de beroepsgroep zelf zegt “waar ze wel en niet van zijn”. Door het enten van de normen op de kernwaarden en kerntaken sluit de accreditatie beter aan bij hetgeen de beroepsgroep zelf tot haar taken rekent. Verder is er sprake van een verbetering door de methode van waarderend auditen; het praktijkteam en de auditor kijken samen naar de huisartsenpraktijk. Het gezamenlijke gesprek is de basis van de nieuwe manier van auditeren. Naast deze verbeteringen zijn de normen vereenvoudigd. Alle vragenlijsten zijn facultatief en onderzocht op dubbelingen.

Implementatie

Nadat de nieuwe normen zijn vastgesteld richt de NPA zich op de implementatie.

Praktijken hebben de mogelijkheid om op eigen wijze aan de normen te voldoen. Een facultatieve werktool kan hierbij gaan helpen. Deze werktool bevat ondersteunende vragen en wijst de weg naar aanvullende ondersteunende informatie, zoals scholing, handreikingen e.d. De vragen in de tool zijn ter inspiratie en zijn niet verplicht om te beantwoorden.

Doorontwikkeling en monitoring

Er wordt door de beroepsgroep nog gewerkt aan de concretisering van de kerntaken. In de concretisering van de kerntaken geeft de beroepsgroep zelf aan “wat ze doen”. De resultaten van de concretisering van de kerntaken door de beroepsgroep, kan leiden tot aanvulling of aanpassing van de normen.

Van belang is dat het gebruik van de nieuwe normen wordt gemonitord. Door het terugbrengen van de frequentie en de doorgevoerde verbeteringen en vereenvoudiging is het aannemelijk dat de administratieve lasten omlaag gaan. Geschat wordt dat alleen al het terugbrengen van de frequentie zorgt voor een verlaging van de administratieve lasten met zo’n 50%. Maar de praktijk moet uitwijzen of de administratieve lasten écht naar beneden gaan. Door de NPA wordt daarom bij het evalueren van de audits nagegaan of de nieuwe opzet tot een verlaging van de administratieve lasten leidt. De door VWS uitgevoerde Merkbaarheidsscan geeft ook inzicht in de ervaren regeldruk rondom de praktijkaccreditering. De beschikbare monitoringsinformatie wordt gebruikt bij de verdere doorontwikkeling van de normen. Zie ook het nieuwsbericht op de website van npacertificering.nl