Over ORDZ

[Ont]Regel de Zorg begon als een initiatief van zorgverlenerscollectief VvAA en een aantal bevlogen huisartsen, gebundeld in actiecomité Het Roer Moet Om. Hun ‘Manifest van de Bezorgde Huisarts’ werd in 2015 door 7.800 van de 11.000 huisartsen ondertekend en resulteerde in de mogelijkheid voor huisartsen om regionaal afspraken te kunnen maken met zorgverzekeraars. Van daaruit zijn zorgprofessionals en partijen in alle sectoren dit ontregelen van de zorg gaan omarmen en is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma [Ont]Regel de Zorg gestart met als doel om voor zorgprofessionals en voor patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen.

Noodzaak van ontregelen

Zorg leveren én ontvangen zonder kopzorgen over onnodige regels of formulieren. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten. Registreren is een belangrijk onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Goed meten leidt immers tot betere zorg, en het belang van goed inzicht in de verleende zorg en verantwoording van de daaraan bestede middelen staat niet ter discussie. Maar afvinklijstjes voortkomend uit wantrouwen van managers, inkopers of toezichthouders leiden niet tot betere zorg. Het is tijd om weer te vertrouwen op onze zorgprofessionals. Het registreren moet proportioneel zijn en het moet duidelijk zijn welk doel ermee gediend is. Die balans is in de loop der tijd zoek geraakt.

Zorgverleners zijn teveel tijd kwijt aan administratieve handelingen, tijd die ze niet kunnen besteden aan zorg voor de patiënt, terwijl dat is waarom ze voor hun vak gekozen hebben. Samen met het zorgveld gaan we daarom de regeldruk te lijf, zowel in de curatieve zorg als in de langdurige zorg en het sociaal domein. Ook bij patiënten moet het schrappen of versimpelen van nodeloos ingewikkelde procedures en formulieren tot minder regeldruk leiden.

Actieplan [Ont]Regel de Zorg

De regeldruk aanpak is op initiatief van het ministerie van VWS concreet gemaakt in het Actieplan [Ont]Regel de Zorg dat een overzicht geeft van bij elkaar 155 concrete actiepunten. Deze actiepunten zijn verdeeld over de tien sectoren: curatieve GGZ, paramedische zorg, huisartsen, wijkverpleging, farmacie, verpleeghuizen, sociaal domein, gehandicaptenzorg, patiënt/ cliënt en medisch specialistische zorg. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, gemeenten, beroepsverenigingen en andere betrokken partijen werken met elkaar samen om de actiepunten te realiseren. Bovendien is Rita Verdonk door Minister de Jonge aangesteld als speciaal adviseur om de regeldruk bij zorgaanbieders en professionals in de Wmo en de jeugdzorg aan te pakken, en hebben de VNG en branches Martijn Leisink aangesteld als adviseur voor het programma i-Sociaal Domein, waarin gemeenten en zorgaanbieders samen werken aan het verminderen van de regeldruk.

Sectoren in beweging

In verschillende sectoren wordt met alle betrokken partijen hard gewerkt aan de concrete actiepunten die zorg­verleners op de werkvloer ervaren en waar patiënten en cliënten tegenaan lopen. Bij het opstellen van die werkagenda’s is dankbaar gebruik gemaakt van initiatieven die al eerder in het veld op gang waren gekomen, zoals:

  • de actiedag die V&VN op 20 november 2018 tegen onnodige administratie organiseerde
  • het manifest “minder regelgekte meer zorg” dat GGZ Nederland heeft opgesteld en door meer dan 160.000 mensen is ondertekend, en
  • de beweging [Ont]Regel de Zorg die is opgezet door de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om en de VvAA. Dit programma is hier naar vernoemd, omdat het de opgave waar we gezamenlijk voor staan zo goed verwoordt.

Per sector is een werkagenda ontstaan, die op bestuurlijk niveau met alle betrokken partijen is overeengekomen. Deze werkagenda’s zijn per definitie dynamisch: sommige acties zijn in de afgelopen periode reeds afgerond, andere zijn op korte termijn te realiseren en weer andere hebben een wat langere doorlooptijd. Tegelijkertijd zullen er gaandeweg ook nieuwe knelpunten naar boven komen waarover afspraken gemaakt moeten worden. De acties die nu in de sectorplannen staan zullen het vraagstuk van regeldruk in de zorg nog niet volledig oplossen, maar vormen samen wel een ambitieuze agenda om daar substantiële, voor professionals én voor patiënten en cliënten merkbare voortgang in te boeken.

Monitoring: meten is weten

De acties in het Actieplan moeten leiden tot een aantoonbare vermindering van de ervaren regeldruk bij zorgprofessionals. Dit meten we onder andere met behulp van een merkbaarheidsscan. De merkbaarheidsscan is een Rijksbreed instrument dat onderzoekt in hoeverre de genomen maatregelen hebben geleid tot een merkbare vermindering van de ervaren regeldruk, zowel met een rapportcijfer als in tijdsbesteding per maatregel. Daarnaast wordt sector- of maatregel specifieke monitoring ingezet. Bovendien zullen de benoemde acties in de werkagenda moeten worden uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde termijn. Hierop vindt continu monitoring plaats en jaarlijks wordt een voortgangsrapportage opgesteld.

Deze website

Deze website is het platform voor [Ont]Regel de Zorg en biedt u voor uw sector overzicht en helderheid over te schrappen en geschrapte regels in het actieplan [Ont]Regel de Zorg. Met altijd het laatste nieuws over geschrapte regels, voortgang in uw sector en hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden om ook zelf aan de slag te gaan met (ont)regelen.

Meer weten over de ontstaansgeschiedenis? Bekijk de tijdlijn van [Ont]regel de Zorg.