Vijfminutenregistratie verder verminderd, maar nog meer winst te behalen

Uit een recente enquête van de NZa onder zorgaanbieders en zorgverleners in de wijkverpleging blijkt dat de tijdrovende vijfminutenregistratie in steeds minder organisaties gebruikt wordt. En dat in steeds méér organisaties gewerkt wordt met de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). Ook toont de enquête aan dat zorgverleners de minste administratieve lasten ervaren als z=p=r,t goed gebruikt wordt. Alle resultaten uit de enquête zijn weergegeven op de informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging.

Nog meer winst te behalen
Goed gebruik van z=p=r,t is cruciaal voor het verder terugdringen van de administratieve lasten rondom tijdregistratie. Goed gebruik van z=p=r,t betekent dat er alleen bij grote afwijkingen op de planning achteraf gecorrigeerd wordt. Door goede planningen te maken zijn er achteraf zo min mogelijk correcties nodig in de ‘tenzij’.

Verder is het bij het gebruik van z=p=r,t belangrijk om te begrijpen dat ook deze methode een vorm van tijdregistratie met zich meebrengt. In de huidige bekostigingssystematiek is de bekostiging van wijkverpleging immers gekoppeld aan individuele cliënten. Er is daardoor een vorm van tijdregistratie nodig om in kaart te brengen hoeveel zorg er aan een cliënt is verleend. Binnen organisaties is een vorm van tijdregistratie ook een must voor het kunnen inplannen van de zorgmomenten, ook vanuit de optiek van de cliënt.

Om ook de laatste organisaties over de streep trekken om af te stappen van de vijfminutenregistratie en om het goed gebruik van z=p=r,t verder te stimuleren, wordt een gericht ondersteuningsaanbod ontwikkeld door de betrokken partijen in samenwerking met Vilans. De laatste informatie hierover vindt u op www.zorgvoorbeter.nl. Als u behoefte heeft aan ondersteuning in uw organisatie kunt u mailen naar: minderregeldruk@vilans.nl

Uitkomsten enquête tijdregistratie Wijkverpleging
Als we inzoomen op de uitkomsten van de enquête zien we de volgende cijfers.
In 2019 geeft 52% van de zorgaanbieders, destijds in de NZa-monitor contractering wijkverpleging, aan met de vijfminutenregistratie te werken. In deze recente enquête is dat gedaald naar 22%. Van deze 22% geeft 15% aan dat de vijfminutenregistratie geautomatiseerd is (bijvoorbeeld door een pasjessysteem); slechts 6% geeft aan dat zij nog met een handmatige vijfminutenregistratie werken.

Deze uitkomsten zijn in lijn met de uitvraag onder zorgverleners. Op basis van de enquête geeft 23% van de zorgverleners aan met de vijfminutenregistratie te werken. Van deze 23% geeft 3% aan dat de vijfminutenregistratie geautomatiseerd is, 15% geeft aan dat dit handmatig gebeurt en 5% werkt met een dubbele registratie. Een vergelijking van deze cijfers met eerdere jaren is minder goed mogelijk omdat de eerdere NZa-monitoring rondom tijdregistratie in de wijkverpleging niet gericht was op zorgverleners. Als de uitkomsten van de enquête worden vergeleken met de uitkomsten van een peiling van V&VN (2019) en de Merkbaarheidsscan (2020) dan is er sprake van een daling. In deze enquêtes gaf respectievelijk 65% en 36% van de zorgverleners aan te werken met een vijfminutenregistratie.

Uit de recente NZa-enquête komt ook naar voren dat het gebruik van z=p=r,t toeneemt. Vanuit het perspectief van zorgaanbieders stijgt dit van 44% (2019) naar nu 74%. Van de zorgverleners geeft 69% aan met z=p=r,t te werken. Hiervan geeft 39% aan kleine wijzigingen achteraf op vijf minuten te corrigeren.

Administratielast verschilt per registratiewijze
Aan zorgverleners is in de enquête ook de vraag gesteld hoeveel last zij ervaren rondom tijdregistratie. Van de totale groep geeft meer dan de helft aan dat de ervaren administratielast verhoogd is. Het goed gebruik van z=p=r,t zorgt voor de laagste administratieve lasten bij zorgverleners. Van de zorgverleners die op deze manier registeren geeft 35% aan ‘enigszins veel’ tot ‘zeer veel’ administratielast te ervaren. Het handmatig registreren per vijfminuten zorgt voor de hoogste ervaren administratieve lasten. Van de zorgverleners die op de op deze manier registeren geeft 87% aan ‘enigszins veel’ of ‘zeer veel’ administratielast te ervaren.

Aan de slag in uw organisatie?
Het verminderen van regeldruk in de wijkverpleging is bij uitstek een verandering die binnen organisaties moet plaatsvinden omdat de insteek sterkt afhangt van de lokale situatie. Om organisaties te ondersteunen bij het aanpakken van regeldruk, onder andere rondom tijdregistratie, kunnen projecten ingediend worden voor de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW).

Heb je vragen over de aanpak van administratieve lasten? Mail dan naar: aanpakregeldruk@minvws.nl