De impact van Covid-19 op de regeldruk

In maart 2020 werd Nederland getroffen door Covid-19. De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor regeldruk in de zorg. Zo zijn er (tijdelijke) regelingen getroffen voor zorgaanbieders rondom de (verantwoording over) meerkosten en continuïteitsbijdragen waar zorgaanbieders een beroep op kunnen doen. Ook heeft de coronacrisis geleid tot het al dan niet tijdelijk versoepelen van regels of het sneller en makkelijker mogelijk maken van nieuwe, regelarmere werkwijzen.

 

Toename ervaren regeldruk door Covid-19

Om een overzicht te creëren van deze versoepelingen en aanscherpingen heeft het vorige kabinet een onderzoek uitgezet naar de impact van Covid-19 op regeldruk in de zorg. Het onderzoek wijst uit dat Covid-19 over het algemeen tot een verhoging van de ervaren regeldruk in de zorg heeft geleid.

Deze toename is deels te verklaren doordat een aantal versoepelingen vanwege hun tijdelijke aard (uitstel, geen afstel) juist tot een verhoging van ervaren regeldruk en administratieve lasten heeft geleid. Voorbeelden hiervan zijn de aangepaste Wlz-registratie binnen de verpleeghuiszorg en de versoepeling van de termijn voor wettelijk verplichte meldingen binnen de GGZ.

Verlaging regeldruk door Covid-19 vasthouden

Daarnaast toont het onderzoek gelukkig ook aan dat er versoepelingen zijn ingezet die hebben geleid tot een verlaging van de ervaren regeldruk. Bijvoorbeeld de ontheffing op de import van geneesmiddelen of de versoepelingen van evaluatietermijnen van zorgplannen in het sociaal domein. Het is de kunst om deze vast te houden naar de toekomst. Dat lijkt momenteel binnen veel sectoren (nog) geen automatisme.

Kansen naar aanleiding van Covid-19

Het onderzoek schetst vier kansen om regeldruk, als gevolg van Covid-19, te verlagen. Deze kansen richten zich met name op het:

  • verder leren, ontwikkelen en implementeren van digitalisering
  • tijdig betrekken van ICT en (zorg)inhoud bij (landelijke) besluiten over regels
  • ontwikkelen van passende betaaltitels (die toepasbaar zijn in de crisissituatie) waar dit nog niet het geval is. 

De bevindingen en aanbevelingen van het rapport lopen mee in de vervolgaanpak van het programma [Ont]Regel de Zorg voor de vermindering van administratieve lasten.