Minister Helder neemt RVS-advies in ontvangst

Op dinsdag 10 oktober j.l. heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder het RVS – advies ‘Is dit wel verantwoord? Hoe de zorg betekenisvol rekenschap af kan leggen in tijden van transitie’ in ontvangst genomen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schreef dit advies over hoe betekenisvol verantwoording kan worden afgelegd in de zorg op aangeven van  
[Ont]Regel de Zorg van VWS.

Vervolg op Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden voor goede zorg’

Dit advies is een vervolg op het RVS-advies van 2019 ‘Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden voor goede zorg’ waarin werd gepleit om het verantwoorden in de zorgsector fundamenteel anders in te richten. Omdat grootschalige verschuivingen tot op heden zijn uitgebleven, heeft de RVS op aangeven van VWS nu nagedacht over grotere, wellicht principiëlere stappen die de balans tussen vertrouwen en verantwoording verder én sneller kunnen verschuiven. 

Optimaal verantwoorden

In het advies ‘Is dit wel verantwoord? Hoe de zorg betekenisvol rekenschap af kan leggen in tijden van transitie’ pleit de RVS voor een paradigmashift: een systeem waarin iedereen op alle niveaus niet langer maximaal maar optimaal verantwoordt. 

Eén van de speerpunten van VWS

Het terugdringen van de ervaren regeldruk in de zorg is één van de speerpunten van het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma [Ont]Regel de Zorg zet zich sinds 2018 in om een ontregelbeweging op gang te brengen en te ondersteunen. Sindsdien zijn tijdens diverse schrapsessies meer dan 130 actiepunten geschrapt en is een ontregelbeweging op landelijk en lokaal niveau op gang gekomen. Meer recent zijn diverse akkoorden gesloten en zijn in en met het veld afspraken gemaakt over doel en ambitie op dit vlak. Onder meer zijn de ondertekenaars van het Integraal Zorgakkoord (IZA) overeengekomen om regels te toetsen aan het uitgangspunt ‘zinnig en radicaal simpel’. Bovendien moet de tijd die aan administratie wordt besteed in 2025 bij een fulltime werkweek met 2 uur per week zijn gedaald. 

Impact op dagelijkse praktijk en werkplezier

Het RVS-advies geeft richting om het verantwoordingsstelsel sneller en fundamenteel te wijzigen. Verantwoording afleggen over de geleverde zorg blijft belangrijk, maar moet effectief zijn en met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaan. Alle betrokken partijen moeten zich inzetten om écht een verschil te maken in de dagelijkse praktijk en het werkplezier van zorgprofessionals en patiënten. Ondanks dat er diverse goede initiatieven en lokale successen zijn, is het onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt zorg en welzijn noodzakelijk aandacht en inzet te houden hierop. De ervaren administratieve lasten zijn te hoog en moeten zo snel mogelijk omlaag. Minister Helder wil daarom terug naar de tekentafel en met alle samenwerkingspartners aan de slag met het advies van de RVS. Voor het einde van het jaar stuurt minister Helder een brief naar de Tweede Kamer om de intensiveringen van het huidige programma [Ont]Regel de Zorg aan te kondigen. Onder meer wil de minister met de IZA-partijen uitwerken welke concrete stappen nodig zijn om te komen tot een systeem van verantwoorden dat gebaseerd is op vertrouwen. Met als gezamenlijk doel: 'Meer tijd en werkplezier, door minder papier.'